www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1997 REAALIKOE


1. Massaliikunnot, niiden synty, esiintyminen ja ympäristövaikutukset

2. Miten on selitettävissä, että
a) Uralvuoret ovat keskellä Euraasian mannerta,
b) ruskomaa-alueella olevassa vuoristossa on podsolia,
c) Norjan länsirannikolla sataa 1500 mm vuodessa, mutta Ruotsissa samalla leveyspiirillä vain 500 mm vuodessa, ja
d) että Suomessa on sisämaassa metsän peittämiä dyynejä?

3. Maailman pakolaisongelma on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana huomattavasti. Pakolaiskriisejä on ilmennyt eri puolilla maailmaa. UNHCR:n (United Nations High Comissioner of Refugees) avusta ja suojelusta riippuvaisten pakolaisten määrä on kasvanut nopeasti 1990-luvun alkupuoliskolla (vuonna 1991 17 miljoonaa, vuonna 1995 yli 27 miljoonaa).
a) Määrittele, kuka on pakolainen.
b) Selvitä 1990-luvun pakolaisuuden syitä.
c) Tarkastele 1990-luvun pakolaisuuden alueellisia piirteitä.

4. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan vähentää. Millaisia mahdollisuuksia on korvata fossiiliset polttoaineet muilla energialähteillä? Tarkastele kysymystä alueellisesti.

5. Ympäristöä muuttavat hankkeet edellyttävät nykyisin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Menettely liittyy esimerkiksi merkittäviin tiehankkeisiin. Seuraavalla sivulla olevaan kuvaan merkittyjen pisteide A ja B välille on suunniteltu rakennettavaksi viivasuora tie. Mitä vaikutuksia kyseisellä tiellä olisi ympäristöön? Esitä tielle vaihtoehtoinen linjaus ja perustele ratkaisusi. Piirrä karttaluonnos, jossa näkyy tielinjauksesi.6. Esittele tutkimusalueesi (nimeä alue) pinnanmuotoja (korkokuvaa) maantieteellisin käsittein. Havainnollista asiaa kartalla tai profiililla. Miten eksogeeniset prosessit ja ihmisen toiminta ovat muovanneet alueesi pinnanmuotoja? Miten pinnanmuodot ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan alueella?

7. Afrikkaa koettelevat erityyppiset hasardit. Luonnehdi lyhyesti näiden hasardien ilmenemismuotoja sekä niiden syitä.

+8. Eliömaailman monimuotoisuudesta (biodiversiteetistä) keskusteltaessa on esitetty huoli ekosysteemien vähenemisestä maapallolla. Tarkastele biomien ja suppeampien ekosysteemien vähenemistä ja alueellista supistumista maapallolla.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99