www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1996 REAALIKOE


1. Mitkä ilmiöt maapallolla johtuvat Maan liikkeistä? Selvitä ilmiöitä ja niiden yhteyttä Maan liikkeisiin.

2. Laadi koepaperille oheisen taulukon aineistosta ilmastodiagrammi. Esitä lämpötilan vaihtelu käyränä ja sademäärät pylväinä. Minkä oheiseen karttaan merkityn paikan ilmastoa diagrammi esittää? Perustele valintasi. Luonnehdi kyseisen ilmastoalueen kasvillisuutta.3. Ohessa on kuvattu kolmiulotteisesti AIDS-tapausten määrä ja alueellinen jakautuminen Puerto Ricossa vuosina 1983, 1986, 1989 ja 1992 sekä ennustettu tilanne vuonna 1996. Mistä maantieteellisestä ilmiöstä kuvasarjassa on kyse? Selosta ilmiön alueellisia säännönmukaisuuksia. Tarkastele ilmiötä myös Puerto Ricon esimerkkiaineiston avulla. Mitä hyötyä on kyseisen maantieteellisen ilmiön tutkimisesta?4. Määrittele seuraavat käsitteet: a) urbanisoituminen, b) kaupungistumisaste, c) megalopoli, d) taajama, e) keskus ja f) vaikutusalue.

5. Merikuljetukset liikennemuotona. Tarkastele myös merikuljetusten hyötyjä ja haittoja. Selvitä tärkeimpiä reittejä maantieteellistä nimistöä käyttäen. Käytä vastauksessasi hyväksi oheista karttaa.6. Millaisia riskejä liittyy vuoristosta alkavan ja mereen ulottuvan valuma-alueen (sadealueen) eri osiin?

7. Selvitä matkailua sekä sen edellytyksiä ja merkitystä tutkimallasi alueella. Nimeä alue. Arvioi matkailun hyötyjä ja haittoja. Miten kehittäisit matkailua tutkimusalueellasi? Laadi kartta alueen matkailukohteista tai matkailualueista.

+8. Kasvihuoneilmiö. Selosta ilmiötä, sen muutoksia ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Millaisia alueellisia seurauksia kasvihuoneilmiön muutoksiin liittyy? Mitä on tehty ja voidaan tehdä ilmiöstä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99