www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 3. 2000 REAALIKOE MAANTIETO


1. Lämpötilan vuotuinen kulku vaihtelee maapallon eri paikoissa.
a) Selvitä, mitkä tekijät vaikuttavat maapallon eri paikkojen erilaisiin lämpöoloihin.
b) Minkä karttaan merkityn paikan lämpöoloja kukin oheisista diagrammeista (1-6) kuvaa? Perustele lyhyesti ratkaisusi.2. Maapallon rakenne. Miten rakenne on saatu selville?

3. Miten valtioita luokitellaan kehittyneisyyden mukaan? Arvioi myös erilaisia kehittyneisyyden mittareita valtioiden kehitystason kuvaajina.

4. Luonnehdi asutuksen sijaintia ja ryhmittymistä sekä selvitä niihin vaikuttaneita tekijöitä oheisten karttojen kuvaamilla alueilla.5. Alueelliset ongelmat koulussa tutkitulla alueella. Pohdi niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Nimeä alue.

6. Trooppisten hirmumyrskyjen synty ja esiintyminen. Pohdi Floridan mahdollisuuksia varautua hirmumyrskyjen aiheuttamiin tuhoihin. Käytä hyväksi oheista lehtiuutista.7. a) Nicaragua, Egypti, Mosambik ja Vietnam ovat kehitysmaita, joissa esiintyy sekä luonnononnettomuuksia, että ihmisen toiminnan aiheuttamia ongelmia. Selvitä maakohtaisesti, millaisia riskejä näissä maissa esiintyy.
b) Minkätyyppistä humanitaarista apua suomi voi katastrofitilanteissa antaa edellä mainituille maille? Mitä järjestöjä voidaan käyttää avun välittäjinä?+8. Uusiutuvat energianlähteet. Kuvaa lyhyesti uusiutuvia energianlähteitä sekä arvioi niiden käyttöön liittyviä etuja ja haittoja. Mainitse myös esimerkkejä uusiutuvien energiamuotojen tärkeimmistä tuottajamaista.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix