Kemian kysymykset - syksy 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 15.9.1993 REAALIKOE

1. Selvitä, mitä kemiallisia sidoksia esiintyy vedessä ja kiinteässä natriumkloridissa. Mitä muutoksia sidoksissa tapahtuu sekoitettaessa näitä aineita keskenään? Perustele muutokset.

2. Auton A pakokaasuissa pääsee ilmaan 2,51 g typpimonoksidia ajokilometriä kohden. Autossa B on katalyyttinen pakokaasunpuhdistin ja NO-päästö on vain 0,460 g/km.
a) Oletetaan typpimonoksidin hapettuvan typpihapoksi seuraavan reaktioyhtälön mukaan:

     NO + O2 + H2O HNO3
Määritä reaktioyhtälön kertoimet.
b) Kuinka suurta määrää (dm3) väkevää typpihappoa autojen A ja B typpimonoksidipäästöt vastaavat, jos autolla ajetaan Helsingistä Jyväskylään (272 km)? Väkevän typpihapon konsentraatio on 15,25 mol/dm3

3. Ravisteltaessa erästä hiilivetyä koeputkessa bromin kanssa hävisi bromin väri nopeasti. Hiilivedyn suhteellinen molekyylimassa on 56.
a) Mikä on hiilivedyn molekyylikaava?
b) Esitä hiilivedyn kaikkien isomeerien rakennekaavat.
c) Esitä rakennekaavoin reaktiotuotteet, jotka syntyvät näiden isomeerien reagoidessa bromin kanssa.
d) Mikä reaktiotuotteista sisältää kaksi asymmetristä (epäsymmetristä) hiiltä?

4. Kun lyijyakku ladataan, tapahtuu katodilla reaktio:

     PbSO4 + 2e Pb + SO42-
ja anodilla samanaikaisesti reaktio:
     PbSO4 + 2H2O PbO2 + 4H+ + 2e-
Paljonko (g) metallista lyijyä syntyy katodilla ladattaessa akkuun 105 Ah varaus (Ah = ampeeritunti)? Paljonko (g) samassa ajassa syntyy anodilla lyijydioksidia?

5. Tehtävänä on tunnistaa veteen helposti liukeneva suola, jonka vesiliuos on emäksinen ja jota käytetään pesuaineissa. Suola värjää kaasuliekin keltaiseksi. Hapon vaikutuksesta siitä vapautuu kaasua, joka sammuttaa tulen ja samentaa kalkkiveden (kalkkivesi on kalsiumhydroksidin vesiliuos).
a) Mikä on tämä suola?
b) Esitä suolan hajoaminen ioneiksi veden vaikutuksesta.
c) Mikä aiheuttaa suolan vesiliuoksen emäksisyyden?
d) Esitä reaktioyhtälöllä suolan reaktio vetykloridihapon kanssa.
e) Mikä reaktio tapahtuu suolasta vapautuneen kaasun vaikuttaessa kalkkiveteen?

6. Laimennetaan 0,250 dm3 vetykloridihappoa, jonka konsentraatio on 0,1268 mol/dm3, 2,00 litraksi liuosta. Mikä on liuoksen pH? Otetaan 50,0 ml laimennettua liuosta ja lisätään siihen 10,0 ml bariumhydroksidiliuosta, jonka konsentraatio on 0,0125 mol/dm3. Mikä on liuoksen pH lisäyksen jälkeen?

+7. Mitä tarkoitetaan kemiallisen reaktion tasapainolla? Anna esimerkkejä erilaisista epäorgaanisista ja orgaanisista tasapainoreaktioista ja tarkastele kussakin tapauksessa tasapainoon vaikuttavia tekijöitä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99