YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

VIII KEMIA

 1. Esitä kemiallinen perustelu seuraaville väitteille:
  1. fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.
  2. sadeveden happamuus johtuu hiilidioksidista,
  3. vihreät kasvit vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta,
  4. hiilidioksidi on normaaliolosuhteissa kaasu.

 2. Kun rikkihappoa sisältävä näyte neutraloitiin täydellisesti, kului 12.3 ml NaOH-liuosta. Tämä oli valmistettu huottamalla 2,40 g natriumhydroksidia veteen ja laimentamalla liuos mittapullossa tilavuuteen 150 ml. Kuinka monta grammaa rikkihappoa näyte sisälsi?
 3. Eräs orgaaninen yhdiste sisältää 34,3 massa-% hiiltä, 6,7 massa-% vetyä, 13,3 massa-% typpeä ja 45,7 massa-% happea. a) Mikä on yhdisteen empiirinen kaava (suhdekaava)? b) Mikä on yhdisteen molekyylikaava, kun sen suhteellisen molekyylimassan on kokeellisesti todettu olevan 105? c) Laadi yhdisteen mahdollinen rakennekaava, kun tiedetään, että se on luonnossa esiintyvä aminohappo.
 4. Selvitä lyhyesti seuraavat, atomin elektronirakenteeseen liittyvät käsitteet: a) Paulin periaate (kieltosääntö), b) Hundin sääntö, c) elektronikuori, d) s-orbitaali, e) siirtymäalkuaine, f) kvanttiluku.
 5. Laadi rakennekaavat seuraaville yhdisteille:
  a) 2-pentanoni, b) etyylimetyyliamiini, c) sykloheksanoli, d) 1,3-butadieeni, e) 1,4-dihydroksibentseeni, f) trans-2,3-dikloori-2-buteeni.
 6. Heikon yksiarvoisen hapon liuos valmistettiin punnitsemalla 2,50 millimoolia happoa ja laimentamalla liuos tilavuuteen 250 ml. Sähkönjohtokyvyn perusteella voitiin laskea, että 7,64 % haposta oli protolysoitunut. Määritä hapon happovakion arvo ja laske liuoksen pH.
 7. Tehtävänäsi on valmistaa etyylimetanaattia eli metaanihapon etyyliesteriä käyttäen oheisen kuvan mukaista laitteistoa.
  1. Laadi tätä esteröitymistä kuvaava reaktioyhtälö.
  2. Miksi reaktioastiaan (pyörökolviin) lisätään orgaanisten aineiden lisäksi väkevää rikkihappoa?
  3. Mikä on laitteistoon kuuluvan pystyjäähdyttimen tehtävä?
  4. Miksi reaktioastiaan lisätään kiehumakiviä?

+ 8.Timantti ja grafiitti ovat hiilen allotrooppisia muotoja. Kuvaa timantin ja grafiitin rakennetta, selvitä, millaisia sidoksia aineissa on, sekä tarkastele aineiden fysikaalisia ominaisuuksia. Mitä muita hiilen allotrooppisia muotoja tunnetaan?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix