Kemian kysymykset - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25.3.1992 REAALIKOE

1. Hapot ja emäkset. Tarkastele esimerkein tyypiltään erilaisten happojen ja emästen protoninsiirtymisreaktioita sekä happojen ja emästen välisiä neutraloitumisreaktioita. Kiinnitä huomiota myös neutraloitumisessa muodostuvien liosten happamuuteen/emäksisyyteen.

2. Kahvissa ja teessä esiintyvän alkaloidin, kofeiinin moolimassa on 194 g/mol. Kun 0,376 g kofeiinia poltettiin, saatiin tuotteina 0,682 g hiilidioksidia, 0,174 g vettä ja 0,110 g typpeä. Määritä kofeiinin molekyylikaava ja esitä palamisreaktion yhtälö.

3. Proteiinien muodostuminen aminohapoista. Mitä tarkoitetaan proteiinien primaari-, sekundaari- ja tertiaarirakenteella?

4. Seuraavissa reaktiosarjoissa a, b, ja c ovat kalsiumin kemiallisia yhdisteitä ja d, e, ja f kloorin kemiallisia yhdisteitä:

       +O2   +H2O   +SO3
     Ca ----> a ----> b -----> c

       +NaI  +H2SO4  +Al
     Cl ----> d ----> e -----> f 
Nimeä yhdisteet a - f ja laadi kutakin nuolella merkittyä vaihetta kuvaava täydellinen reaktioyhtälö.

5. Millä edellytyksillä orgaanisilla molekyyleillä voi esiintyä a) optista isomeriaa, b) cis-trans-isomeriaa, c) konformaatioisomeriaa? Esimerkkejä.

6. Lämpötilassa 25 °C on lyijy(II)kloridin liukoisuustulon arvo 1,6 ·10-5 (mol/l)3. a) Laske lyijy(II)-ionin konsentraatio lyijy(II)kloridin kylläisessä vesiliuoksessa. b) Saostuuko PbCl2, kun 55 ml:aan 0,010 M Pb(NO3)2-liuosta johdetaan 5,0 ml HCl-kaasua, jonka paine lämpötilassa 25 °C on 104 kPa (1,04 bar)? Johdettaessa kaasua vesiliuokseen liuoksen tilavuuden voidaan katsoa pysyvän muuttumattomana.

+7. Ammoniakki, typpihappo ja fosforihappo (ortofosforihappo) ovat kemian perusteollisuuden keskeisiä tuotteita. Selvitä, miten näitä aineita voidaan teollisesti valmistaa ja mihin niitä käytetään.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99