Kemian kysymykset - kevät 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 21.3.1990 REAALIKOE

1. Miten seuraavat seikat voidaan kemiallisesti selittää:
a) kultaa voidaan muotoilla takomalla,
b) veden kiehumispiste on huomattavasti korkeampi,kuin veden molekyylipainon mukaan voidaan arvioida,
c) ammoniakin ja etikkahapon vesiliuokset ovat huonoja sähkönjohteita, mutta niitä sekoitettaessa muodostuva liuos johtaa hyvin sähköä?

2. Kun ammoniumnitraatti räjähtää, vaikuttaa lämpötila siihen, mitä tuotteita muodostuu. Kun 160,1 mg amminiunitraattia räjähti, osa siitä reagoi siten, että tuotteina olivat dityppioksidi ja vesi. Loppuosa ammoniumnitraatista hajosi typeksi, hapeksi ja vedeksi. Kirjoita kummankin reaktion yhtälö. Räjähdyksessä muodostuneiden tuotteiden kokonaisainemäärä oli 6,75 mmol. Kuinka suuri tilavuus happea (NTP) tällöin vapautui?

3. Rikin oksidit. Niiden muodostuminen, reaktiot, teollinen käyttö ja haittavaikutukset ympäristölle.

4. Amfetamiini on keskushermostoon voimakkaasti vaikuttava huume. a) Selvitä tarkasti, mihin yhdistetyyppiin se rakenteensa perusteella kuuluu.
b) Voiko amfetamiinimolekyylillä olla useampia stereoisomeerisiä muotoja? Perustele. c) Esitä reaktioyhtälö, jonka mukaan amfetamiini reagoi rikkihapon laimean vesiliuoksen kanssa.

5. Johda hapon HA happovakion, sitä vastaavan emäksen A- emäsvakion ja veden ionitulon välinen riippuvuus.
Laske myös natriumsuolan NaA liuetessa veteen muodostuvan emäksen A- 0,010 M liuoksen pH, kun lämpötilassa 25 °C hapon HA 0,010 M vesiliuoksen pH = 5,00. (1 M = 1 mol/l)

6. Seoksessa on 42 g litiumkloridia ja 136 g sinkki(II)kloridia. Kirjoita sulan seoksen elektrolyysissä tapahtuvien katodi- ja anodireaktioiden yhtälöt, kun elektrodit ovat passiivisia. Kuinka monta grammaa ainetta erottuu katodilla ja anodilla, kun sulatteen läpi johdetaan 3,5 A virta 12 minuutin ajan?

+7. Synteettiset polymeerit

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99