Kemian kysymykset - kevät 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 23.3.1988 REAALIKOE

1. Tarkastele seuraavien aineiden rakenteita ja niissä esiintyviä sidostyyppejä: a) kiteinen natriumkloridi, b) nestemäinen vesi, c) kaasumainen bentseeni.

2. Autojen pakokaasujen puhdistukseen kehitetyissä katalyyteissä pyritään polttoaineen haitalliset palamisjätteet saattamaan ympäristölle vaarattomaan muotoon. Eräässä tällaisessa reaktiossa hiilivedyt ja typpimonoksidi reagoivat keskenään seuraavasti:

          CmHn + NO  N2 + CO2 +H2O
Määritä tämän yleisessä muodossa olevan reaktion kertoimet. Eräässä kokeessa saatiin reaktiotuotteiden kokonaismassaksi 1,25 g. Kuinka monta grammaa hiilivetyä paloi, kun hiilivety oletetaan heksaaniksi?

3. Ensimmäinen synteettisesti valmistettu hormoni, adrenaliini, vaikuttaa stimuloivasti hermostoon, jolloin verenpaine kohoaa ja sydämen rytmi kiihtyy.

Mihin eri yhdistetyyppeihin adrenaliini voidaan rakenteensa mukaan luokitella? Kirjoita reaktioyhtälö, kun adrenaliini reagoi a) etikkahapon kanssa muodostaen esterin, b) vetykloridin kanssa muodostaen suolan.

4. Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä, ja valaise kutakin esimerkillä: a) atomin ionisoitumisenergia, b) siirtymäalkuaine, c) amfoteerinen oksidi.

5. Laadi jokin mahdollinen rakennekaava yhdisteelle a) C4H9Cl, joka on optisesti aktiivinen, b) C3H5Cl, jolla tavataan cis-trans-isomeriaa, c) C6H11Cl, joka voi esiintyä tuoli- ja venekonformaatiossa.

6. Ammoniakkikaasua, jonka tilavuus on 4,48 dm3 (NTP), liuotetaan veteen siten, että liuoksen tilavuudeksi lämpötilassa 25 °C tulee 0,200 dm3. Laske liuoksen pH. Tähän lisätään 0,200 dm3 HCl-liuosta, jonka konsentraatio on 1,0 mol/dm3. Mikä on näin saadun liuoksen pH?
Ammoniakin emäsvakio Kb(NH3) = 1,8·10-5 mol/dm3

+7. Rikkihappo, sen valmistus, ominaisuudet ja teollinen käyttö

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99