Kemian kysymykset - kevät 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 25.3.1987 REAALIKOE

1. Vetysidos ja siitä johtuvat aineen ominaisuudet

2. Kun 10,0 cm3 etaania ja propaania sisältävää kaasuseosta poltettiin täydellisesti, muodostui 27,4 cm3 hiilidioksidia. Laske alkuperäisen kaasuseoksen talavuusprosenttinen koostumus. Kuinka suuri ainemäärä happea polttoon kului? Tilavuudet on ilmoitettu NTP:ssä.

3. Esitä rakennekaavat seuraavista yhdisteistä (yksi esimerkki kussakin tapauksessa): a) kaksiarvoinen alkoholi, b) sekundäärinen amiini, c) tertiäärinen alkoholi, d) aromaattinen aldehydi, e) dikarboksyylihappo, f) dipeptidi.

4. Selvitä reaktioyhtälöiden avulla, mitä hapettumis-pelkistymisreaktioita havaitaan, kun a) metallista sinkkiä lisätään vetykloridin vesiliuokseen, b) metallista alumiinia lisätään kupari(II)kloridin vesiliuokseen, c) nestemäistä bromia lisätään kaliumkloridia ja kaliumjodidia sisältävään vesiliuokseen.

5. Hapon ja emäksen välistä neutraloitumisreaktiota voidaan seurata titrauksen avulla, jossa happoliuokseen lisätään emäsliuosta ja pH määritetään kunkin emäslisäyksen jälkeen. Kun 15,0 ml typpihapon vesiliuosta titrattiin NaOH-liuoksella, jonka konsentraatio oli 0,100 mol/l, saatiin oheinen titrauskäyrä. Kuinka monta milligrammaa typpihappoa näytteessä oli? Laske myös liuoksen pH pisteissä A, B ja C.

6. Etanolin ja etikkahapon välisen reaktion

etanoli + etikkahappo etyyliasetaatti + vesi

tasapainovakion arvo lämpötilassa 25 °C on 4,0.
a) Mihin suuntaan reaktio tapahtuu, kun yhtäsuuret ainemäärät alkoholia, happoa, estereitä ja vettä saatetaan reagoimaan keskenään? Perustele.
b) Kuinka suuri ainemäärä happoa on lisättävä 4,0 mooliin alkoholia, jotta tasapainotilassa esteriä muodostuisi 2,0 moolia?

+7. Ihmisen toiminnan vuoksi ilmaan joutuu erilaisia aineita, jotka aiheuttavat ilman saastumista. Tarkastele joitakin merkittäviä ilmansaasteita, niiden muodostumista ja reaktioita sekä keinoja, joiden avulla ilman saastumista voidaan vähentää.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99