Kemian kysymykset - kevät 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 19.3.1986 REAALIKOE

1. Selvitä lyhyesti, miksi a) sula natriumkloridi johtaa sähköä, kun taas kiteinen natriumkloridi on eriste, b) vedellä on korkeampi kiehumispiste kuin divetysulfidilla, vaikka veden molekyylipaino on pienempi, c) hiilioksidimolekyyli on pooliton, vaikka hiilen ja hapen välinen sidos on poolinen (polaarinen) ?

2. Natriumvetykarbonaatti hajoaa lämmitettäessä natriumkarbonaatiksi, hiilidioksiidiksi ja vedeksi. Kirjoita reaktion yhtälö. Mikä oli natriumvetykarbonaatin massa, kun siitä hiilidioksidin haihtumisen jälkeen saadun natriumkarbonaattia ja vettä sisältävän seoksen massa on 3,00 g?

3. Esitä reaktioyhtälöt, joiden mukaan seuraavat yhdisteet voidaan valmistaa (yksi reaktioyhtälö kullekin):

4. Esitä rakennekaava yhdisteelle C3H60, jos tiedetään, että se on a) aldehydi, b) ketoni, c) rengasrakenteinen alkoholi, d) tyydyttämätön eetteri. Nimeä myös yhdisteet a) ja b).

5. Erään maa-alkalimetallihydroksidin kylläisen vesiliukoisen pH on 13,00 lämpötilassa 25°C. Laske yhdisteen liukoisuus veteen
(mol dm-3) ja liukoisuustulon arvo.

6. Yhdiste A hajoaa seuraavasti:

         A(g)  B(g) + C(g);     H < 0
Miten reaktion tasapainotilaan vaikuttavat a) paineen lisääminen reaktioastian tilavuutta pienentämällä, b) lämpötilan kohottaminen, c) katalysaattorin käyttö? Perustele.
Eräässä kokeessa A:n, B:n ja C:n ainemäärät tasapainotilassa olivat kukin 1,0 mol, kun astian tilavuus oli 1,0 dm3. Mitkä olivat eri aineiden ainemäärät tasapainon asettuessa, kun astian tilavuus muutettiin 2,0 dm3:ksi?

+7. Raudan ruostuminen on ilmiö, josta aiheutuu suuria taloudellisia haittoja. Tarkastele raudan ruostumista kemiallisena reaktiona ja niitä keinoja, joilla ruostumista voidaan vähentää.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99