Kemian kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO         14. 3. 2001                REAALIKOE  KEMIA

1. Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä:
a) kylläinen liuos, b) elektrolyyttiliuos, c) liuoksen happamuus, d) pooliton liuotin, e) kova vesi, f) hydratoituminen.

2. Kun metaania kuumennetaan rikin läsnä ollessa, muodostuu hiilidisulfidia ja divetysulfidia:

CH4(g) + S8(s) CS2(g) + H2S(g)

a) Määritä reaktioyhtälön kertoimet. b) Kuinka monta grammaa divetysulfidia voidaan enintään saada, kun 3,50 g metaania ja 22,0 g rikkiä saatetaan reagoimaan keskenään 1,00 litran suljetussa astiassa? c) Mikä oli astiassa olevan kaasuseoksen tiheys reaktion jälkeen?

3. Oheisessa kuvassa on esitetty jaksollisen järjestelmän happiryhmän vety-yhdisteiden kiehumispisteet. Mitkä tekijät vaikuttavat kuvaajan muotoon?

4. Laadi jokin mahdollinen rakennekaava yhdisteille A-F:

5. Eräs hapen allotrooppinen muoto on otsoni. Mitä käsite allotropia tarkoittaa? Miten otsonia muodostuu tavallisesta hapesta? Mikä merkitys otsonilla on ilmakehässä?

6. Ammoniakki on veteen runsasliukoinen heikko emäs, jonka emäsvakion arvo lämpötilassa 25 °C on Kb = 1,8 - 10-5 mol/l. a) Laadi ammoniakin ja veden välisen reaktion yhtälö ja esitä ammoniakin emäsvakion lauseke. b) Kuinka suuri ainemäärä ammoniakkikaasua on liuotettava veteen, jotta saadaan 0,50 l liuosta, jonka pH = 10,30? c) Kuinka suuri tilavuus 0,10 M vetykloridiliuosta tarvitaan tämän ammoniakkiliuoksen neutralointiin?

7. Eräässä orgaanisessa synteesissä saatiin seos, jossa haluttua tuotetta, isobutyylikloridia (kp. 69 °C), oli suurin osa. Lisäksi reaktioseos sisälsi hieman synteesin lähtöainetta isobutanolia (kp. 108 °C) ja liuottimena käytettyä eetteriä (kp. 35 °C). Isobutyylikloridi erotettiin seoksesta tislaamalla.

  1. Piirrä alla olevia välineitä hyväksi käyttäen tislauslaitteisto.
  2. Kuvaa tislauksen kulku.

+8. Kemiallisen reaktion nopeus. Tarkastele reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä ja reaktionopeuden merkitystä luonnon reaktioissa ja teollisuuden prosesseissa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix