Kemian kysymykset - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO         15. 3. 2000                REAALIKOE  KEMIA

1. Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä:
a) endoterminen reaktio, b) vetysidos, c) pelkistin, d) allotropia, e) heterosyklinen yhdiste, f) proteiinin primaarirakenne.

2. Kloorikaasua voidaan valmistaa laboratoriossa mangaanidioksidin ja vetykloridin välisessä reaktiossa:

HC1(aq) + MnO2(s) H2O(1) + MnC12(aq) + C12(g)

a) Määritä reaktioyhtälön kertoimet.
b) Kuinka suuri tilavuus kloorikaasua, jonka tiheys on 3,17g/l, voi muodostua, kun 55,5 ml:aan 0,102 M HC1-liosta lisätään 0,222 g MnO2?

3. Useat eläimet tuottavat aineita, jotka suojaavat niitä vihollisilta. Eräs meressä elävä kuoreton nilviäinen muodostaa ympärilleen suojaavan limakalvon, joka sisältää viereisessä kuvassa esitettyä myrkyllistä yhdistettä.

a) Mitä funktionaalisia (toiminnallisia) ryhmiä yhdisteessä on?
b) Kuvan yhdiste voi osallistua moniin erityyppisiin reaktioihin. Esitä jonkin sen additio- ja esteröitymisreaktiossa muodostuvan tuotteen rakennekaava.

4. Osoita reaktioyhtälöä hyväksi käyttäen, että
a) kaliumnitraatin vesiliuos johtaa sähköä,
b) kloori on voimakkaampi hapetin kuin bromi,
c) amiini on emäs,
d) muurilaasti kovettuu ilmassa.

5. Massaspektrometriaa käyttämällä erään hiiltä, vetyä ja happea sisältävän dikarboksyylihapon moolimassaksi saatiin 116 g/mol. Mikä on yhdisteen molekyylikaava? Laadi myös yhdisteen mahdolliset rakennekaavat ja perustele kussakin tapauksessa, onko kyseinen molekyyli poolinen (polaarinen) vai pooliton.

6. Kloroformiliuoksessa dityppietroksidi hajoaa reaktion

N2O4 2NO2

mukaisesti. Kun 2,50 moolia N2O4 lisättiin 1,00 litraan kloroformiliuosta, muodostui astiaan tasapainon asetuttua 2,20 mol NO2. a) Laske reaktion tasapainovakion arvo. b) Tähän tasapainoseokseen lisättiin 1,20 mol NO2. Mikä oli typpidioksidin konsentraatio liuoksessa, kun tasapainotila jälleen asettui?

7. Kun ammoniakin vesiliousta titrattiin suolahapolla, saatiin oheisen kuvan titrauskäyrä. Valitse pisteistä A-D se, jossa
a) ammoniakin konsentraatio on suurin,
b) ammoniumionin konsentraatio on suurin,
c) liuos on puskuriliuos.
d) Onko liuos pisteessä C hapan, neutraali vai emäksinen?
Perustele kussakin tapauksessa vastauksesi.

+8. Analyysia varten on usein tarpeellista jakaa kemiallisten aineiden seos komponentteihin. Tarkastele menetelmiä, joita voidaan käyttää seoksessa olevien aineiden saattamiseksi erilleen toisistaan.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix