www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1994 REAALI


1. Mikä merkitys oli orjuudella antiikin Kreikassa ja Roomassa?

2. Barokki oli itsevaltiuden ajan vallitseva rakennustyyli. Sen tunnettu esimerkki on mm. Versailles'n palatsi. Mitkä ovat barokin tunnusomaisia piirteitä? Miten ne kuvastavat rakennuttajiensa maailmankuvaa ja pyrkimyksiä?

3. Anders Chydenius oli Kokkolan kirkkoherra ja valtiopäivämies. Hän vaati 1700-luvun jälkipuolella puheissaan ja kirjoituksissaan muuttamaan talouspolitiikan suuntaa vetoamalla mm. seuraaviin seikkoihin:

"On aivan hyödytöntä kahlehtia elinkeinoja vapaassa maassa varsinkin kun siten saatetaan köyhiä kurjuuteen. Siitä seuraa, että väki ei viihdy täällä vaan hakeutuu vähitellen ulkomaille. Sitä paitsi käsityöläisiltä joutuu ostamaan kelvotonta tavaraa..."


Mikä oli se talouspoliittinen suuntaus, jota vastaan Chydenius hyökkäsi? Miten se "kahlehti elinkeinoja" Chydeniuksen ajan Suomessa, ja minkälaisia epäkohtia siitä oli syntynyt?

4. Japani joutui 1800-luvun lopulla imperialismin kohteeksi monen muun maan ja alueen tavoin. Minkälaisia vaikutuksia sillä oli Japanissa ennen vuotta 1914?

5. Saksa ja Neuvostoliitto hyökkäsivät Puolaan syksyllä 1939. Selosta, miten sota laajeni toiseksi maailmansodaksi 1939 - 1941.

6. Suurvaltojen suhteissa alkoi pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vaihe, jota sanotaan kylmäksi sodaksi. Mitä sillä tarkoitetaan? Minkälaiset tekijät johtivat kylmään sotaan ja miten se ilmeni?

7. Eugen Schauman ampui 16. kesäkuuta 1904 Suomen venäläisen kenraalikuvernöörin Nikolai Bobrikovin. Samassa yhteydessä Schaumann ampui myös itsensä. Uusi Suometar kirjoitti murhasta otsikolla "Rikos" mm. näin:

"Rikos on aina rikos , mitkään tarkoitukset eivät voi sitä muuksi muuttaa...Suomen kansa haluaa rauhaa, sen pyrkimyksenä on päästä jälleen oloihin, joissa hallitsija ja kansa täydessä keskinäisessä ymmärtämyksessä työskentelevät samojen ja oikeiden päämäärien eteen. Sen vuoksi tahdomme tämän kansan päältä poistorjua osallisuuden siihen inhottavaan ja törkeään rikokseen, joka täällä eilen tapahtui..."


Maassa salaa levitetty Vapaita Lehtisiä puolestaan kirjoitti:

"Ja me, jotka uskomme Eugen Schaumanin olleen välikappale oikeuden ja kaitselmuksen kädessä, kiitämme häntä siitä, mitä hän on tehnyt. Hän on antanut meille takaisin uskon, etteivät väkivalta ja vääryys saa ijankaikkisesti vallita."


Millä tavalla nämä kirjoitukset kuvastivat Suomessa ensimmäisellä sortokaudella vallinneita poliittisia näkemyksiä?

8. Vuosia 1944 - 1948 kutsutaan Suomen historiassa usein vaaran vuosiksi. Mitkä seikat antavat aiheen tällaisen termin käyttöön?

9. Suomessa oli 1970- ja 1980-luvulla paljon työtaisteluja. Selosta, miten työrauha pyritään turvaamaan Suomen työmarkkinoilla.

10. Suomen hallitus asetti toisen maailmansodan päättyessä ulkopolitiikan tavoitteeksi hyvät naapuruussuhteet Neuvostoliittoon. Tavasta, jolla suhteita rakennettiin ja hoidettiin, on virinnyt keskustelu neuvostoliiton olemassaolon päätyttyä. Suomen politiikkaa on luonnehdittu mm. poliittise realismin mestarinäytteeksi ja rähmälläänoloksi. Minkälaisilla seikoilla näitä näkemyksiä voidaan perustella? Esitä oma arviosi suhteiden luonteesta.

11. Olet harjoittelijana kunnan virastossa. Henkilö X hakee lupaa liikehuoneiston rakentamista varten kunnassa liikerakentamiseen varatulle aluelle. A toimii virastossa vastaavana esittelijänä. Hänen puolisollaan on jo liikeyritys. Sen toimiala on sama kuin X:n liikeyrityksellä, ja sen toimitilat ovat samalla alueella, jonne X hakee rakennuslupaa omaa yritystään varten.

A pyytää sinua luonnostelemaan itselleen esittelyä varten X:n hakemukseen kielteisen päätöksen.

X puolestaan soittee sinulle ja pyytää sinua lähettämään kopion A:n puolisolle myönnetystä rakennusluvasta.

Selvitä, mitä X:n hakemukseen annettavasta päätöksestä pitää ilmetä ratkaisun lisäksi. Mitä muita oikeudellisia seikkoja on mainitun asian käsittelyssä otettava huomioon?

+12. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Eristäytyminen ja muun maailman asioihin puuttuminen ovat vuorotelleet Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa. Miten vuorottelu on ilmennyt tällä vuosisadalla? Minkälaiset seikat ovat aiheuttaneet ulkopolitiikan linjanmuutokset?

B) Kauppalehti selosti 26.4.1993 ilmestyneessä numerossaan sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaalimenotoimikunnan väliraporttia. Lehti kertoi, että toimikuntaa huolestutti sosiaalimenojen kokonaiskehitys. menot nousevat niin, että kansantalous ei sitä kestä. Toimikuntaa huolestutti myös se, että sosiaaliturvan menoja katettiin lainoilla ja työnantajien sosiaaliturvamaksut olivat kohonneet sietämättömän korkeiksi. Toimikunta arvioi, että sosiaalimenot ja niiden osuus bruttokansantuotteessa ovat nousseet vuosina 1990 - 1993 seuraavasti:Mistä sosiaalimenojen kasvu johtuu? Arvioi sosiaaliturvaa kansantalouden ja yksilön kannalta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99