YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

VI HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

 1. Mihin ja millä perustein Euroopan tärkeimmät kauppareitit ja kaupan keskukset muodostuivat keskiajalla?
 2. Alla olevassa saksalaisessa pilapiirroksessa kuvataan 1800-luvun jälkipuoliskolla kiihtynyttä siirtolaisuutta Euroopasta Amerikkaan (saks. Auswanderung = muuttoliike, siirtolaisuus).

  1. Tulkitse piirroksen kannanottoa Amerikan-siirtolaisuuteen.
  2. Mitä syitä ja taloudellisia vaikutuksia siirtolaisuudella oli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa?
 3. Miten klassisen Kreikan kulttuuriperintö näkyy antiikin Rooman kulttuurissa?
 4. Miten aatelissäädyn asema muuttui Euroopassa keskiajalta 1900-luvulle tultaessa? Voit tarkastella kysymystä myös Suomen historian valossa.
 5. Mikä Kansainliitto oli, ja miten se onnistui tehtävässään maailmansotien välisen ajan Euroopassa?
 6.  

  Syksyllä vuonna 1900 suomalaiset alkoivat käyttää ulkomaille menevissä kirjeissä postimerkin rinnalla ns. surumerkkiä. Vasemmalla näkyvän merkin oli piirtänyt Akseli Gallén (Gallen-Kallela). Postihallinto kielsi välittömästi surumerkin käytön.


 7. Millainen oli surumerkin käyttöön johtanut poliittinen tilanne Suomessa, ja miten se kehittyi vuoteen 1906 asti?

 8. Miten Neuvostoliiton ja Saksan suhteiden kehitys vuonna 1939 vaikutti talvisodan syttymiseen?
 9. Ohessa on Hergén Tintti Afrikassa -sarjakuvan (1931) kaksi piirrosta afrikkalaisen kuninkaan ja länsimaisen lehtimiehen Tintin kohtaamisesta.

  Erittele piirrosten antamaa kuvaa afrikkalaisista ja vertaa sitä niihin perusteisiin, joita eurooppalaiset esittivät siirtomaapolitiikalleen.

 10. Vertaile Japanin ja Kiinan roolia maailmantaloudessa toisen maailmansodan jälkeen nykypäivään asti.
 11. Millä tavoin kunnallista demokratiaa toteutetaan Suomessa?
 12. Alla olevassa taulukossa esitetään naisten osuus eräissä yhteiskunnallisissa johtotehtävissä vuonna 2000.

  Ministeriöiden kansliapäälliköt
  Ministeriöiden alivaltiosihteerit
  Kunnan- ja kaupunginjohtajat
  Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet
  Yliopistojen ja korkeakoulujen rehtorit ja vararehtorit
  Työntekijäjärjestöjen puheenjohtajisto
  Työnantajajärjestöjen hallitusten puheenjohtajisto
  Kansanedustajat (vuoden 1999 vaalit)

  15%
  14%
  8%
  30%
  20%
  24%
  8%
  37%

  Lähde: Pia Pulkkinen (toim.), Naiset ja miehet vallankahvassa (2000)

  Mitkä tekijät selittävät naisten aliedustusta yhteiskunnan johtotehtävissä, ja miten sukupuolten välistä tasa-arvoa on pyritty edistämään Suomessa?

 13. Luonnonvaroja, teknologista kehitystä, työvoimaa ja koulutusta pidetään keskeisinä talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Arvioi näiden tekijöiden merkitystä Suomen nykyisessä kansantaloudessa.
 14. Miten suuryrityksen konkurssi vaikuttaa sijaintipaikkakuntansa ja valtion talouteen?
 15. Italialainen pariskunta Sandra ja Massimo olivat telttailemassa Suomessa. He leiriytyivät yöksi syrjäisen erämaalammen rannalle maanviljelijä Hulkkosen maille. Hirvimetsältä palaava Hulkkonen osui sattumalta paikalle ja vaati pariskuntaa purkamaan telttansa ja lähtemään pois. Hän halusi myös takavarikoida pariskunnan hänen mailtaan keräämät puolukat. Onko Hulkkosella oikeus häätää Sandra ja Massimo mailtaan ja takavarikoida marjat? Mitä Suomen lain mukaan kuuluu jokamiehenoikeuksiin?
 16. Suomen laki tuntee erilaisina juridisina yritysmuotoina toiminimen, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan. Minkälaisia oikeudellisia vastuita näiden eri yritysmuotojen toimintaan liittyy?

+16.

Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

 1. Tšekkoslovakian johto haijoitti keväällä 1968 uudistuspolitiikkaa, minkä vuoksi sen suhteet Varsovan liittoon kärjistyivät. Alla olevissa lainauksissa on esitetty Tšekkoslovakian älymystön edustajien sekä naapurimaiden kommunististen puolueiden kannanotot Tšekkoslovakian tilanteeseen.

  1. [Kommunistisen] puolueen kytkeytyminen valtioon riisti siltä sen edun, jonka riippumattomuus toimeenpanovallasta tarjoaa. Kukaan ei arvostellut valtion ja talouselinten toimintaa. Parlamentti unohti neuvottelutaidon, hallitus taidon hallita ja johtajat johtamistaidon. Vaaleilla ei ollut mitään merkitystä ja lait menettivät voimansa. - - Tämän vuoden alusta asti meillä on ollut käynnissä uudistushaluinen demokratisoitumisprosessi. Se alkoi kommunistisen puolueen sisältä. - - Puolue ponnistelee yhdennellätoista hetkellä pelastaakseen sekä omansa että kansakunnan kunnian. - - Tänä keväänä meillä on mahdollisuus ottaa omiin käsiimme oma yhteinen asiamme, jonka työnimeksi olemme antaneet sosialismin.

   Tšekkoslovakialaisten tutkijoiden ja taiteilijoiden kirje Literárni Listy -lehdessä 26.6.1968

  2. Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen keskuskomitealle

   Hyvät toverit! Bulgarian, Unkarin, DDR:n, Puolan ja Neuvostoliiton kommunististen ja työväenpuolueiden nimissä me käännymme teidän puoleenne tällä kirjeellä, joka on laadittu marxismi-leninismin ja proletariaarisen kansainvälisyyshengen periaatteisiin pohjautuvalla avomielisellä ystävyydellä. Olemme huolestuneet yhteisistä asioistamme, sosialismin ja turvallisuuden sekä kansojen sosialistisen yhteisön asemien lujittamisesta. - - Imperialismin tukema taantumuksen hyökkäys puoluettanne ja Tšekkoslovakian yhteiskuntarakenteen perusteita kohtaan uhkaa suistaa maamme sosialismin tieltä, mistä seuraa koko sosialistisen järjestelmän etujen joutuminen uhan alle. - - Maamme kansat eivät koskaan antaisi meille anteeksi välinpitämättömyyttä ja huolettomuutta tällaisen vaaran edessä. Meidän maamme ovat sidotut toisiinsa keskinäisin sopimuksin.

   Varsovan liiton maiden (paitsi Romanian) kommunististen puolueiden kirje Tšekkoslovakian kommunistiselle puolueelle 19.7.1968

  1. Vertaile yllä olevien lainauksien antamaa kuvaa Tšekkoslovakian poliittisesta kehityksestä vuonna 1968.
  2. Miten Tšekkoslovakian kriisi päättyi, ja miten se vaikutti Euroopan itäryhmittymän poliittiseen kehitykseen 1990-luvulle asti?

 2. Alla olevat kuviot esittävät Suomen ikärakennetta vuosina 1950 ja 1997.

  1. Vertaile oheisten kuvioiden esittämää suomalaisten miesten ja naisten ikärakennetta vuosina 1950 ja 1997.
  2. Mitä seurauksia ikärakenteen muutoksesta on ollut Suomen kansantaloudelle?
  3. Mitä toimenpiteitä kuvion kehityslinjat edellyttävät yhteiskuntapolitiikalta?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix