www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000
REAALIKOE HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI


1. Vertaa kahden muinaisen korkeakulttuurin syntyä ja saavutuksia.

2.Yllä oleva kuvio esittää 1700-luvulla maailmankaupassa kukoistanutta kolmikantakauppaa. Miten kolmikantakauppa vaikutti kyseessä olevien alueiden kehitykseen tuona aikana?

3. Millä perusteilla 1600- ja 1700-lukuja voidaan pitää luonnontieteiden nousukautena? Voit käsitellä kysymystä myös Suomen historian valossa.

4. Miten huippu-urheilua on käytetty kansallisen ja kansainvälisen politiikan välineenä 1900-luvulla?

5. Mitä turvallisuuspoliittisia vaihtoehtoja Suomella oli vuoden 1940 Moskovan rauhan jälkeen kesään 1941 asti? Minkä tien Suomi valitsi?

6. Helsingin keskustassa, Valtioneuvoston linnan edustalla on Venäjän keisarin Aleksanteri II:n patsas. Miksi suomalaiset pystyttivät patsaan ja ovat antaneet sen säilyttää paikkansa?

7. Balkania kutsuttiin 1900-luvun alussa Euroopan politiikan ruutitynnyriksi. Miten uhkatilanne oli syntynyt Balkanille, ja miten se ilmeni?

8. Valitse jokin toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälinen kriisi ja vertaile taloudellisten, aatteellisten ja poliittisten ristiriitojen osuutta sen synnyssä.

9. Tasavallan presidentin valtaoikeuksia on muutettu. Vertaa Urho Kekkosen ja Tarja Halosen perustuslainmukaisia mahdollisuuksia käyttää valtaa.

10. Mikä merkitys työmarkkinajärjestöillä on Suomen talouselämässä? Valaise vastaustasi esimerkein.

11. Miksi inflaatiota halutaan torjua?

12. Mikä on aviopuolison juridinen vastuu hänen puolisonsa omissa nimissään tekemistä veloista, jos tämä jättää ne maksamatta?

13. Henkilö A:ta vastaan ajetaan syytettä yleisessä alioikeudessa. Hänen asianajajansa mukaan todennäköinen tuomio on ehdollinen vankeusrangaistus. Henkilö A arvelee, että siinä tapauksessa hän pääsisi jutusta kuin koira veräjästä. Selitä A:lle, mitä kyseinen rangaistus merkitsee ja mitä seurauksia siitä on.

14. Maailman köyhimpiin kuuluvan kehitysmaan X velkataakka kasaantuu jatkuvasti.

a. Miten velkaantuminen vaikuttaa kehitysmaan talouteen ja sen suhteisiin velkojamaihin?
b. Mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä tilanteen korjaamiseksi?

15. Alla on osa Benjamin Westin 1771 maalaamaa taulua, jossa englantilainen William Penn 1680-luvulla neuvottelee Pohjois-Amerikassa paikallisten delaware-intiaanien kanssa siirtokunnan perustamisesta. Missä määrin maalaus vastaa historiankirjoituksen antamaa kuvaa eurooppalaisten ja alkuperäisväestöjen suhtautumisesta toistensa tapoihin ja kulttuureihin uuden ajan alkupuolella?

+l6. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

Seuraavassa on katkelma kahdesta hallitusohjelmasta, pääministeri Harri Holkerin ohjelmasta vuodelta 1987 ja pääministeri Paavo Lipposen ohjelmasta vuodelta 1999.

Hallitus kehittää ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäiseen avunantosopimukseen perustuvia luottamuksellisia ja molemmin puolin hyödyllisiä naapurisuhteita Neuvostoliiton kanssa. Maiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä lujitetaan. - -
Perinteistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa kehitetään eri aloilla edelleen. Hallitus toimii jatkossakin Pohjolan pitämiseksi kansainvälisen jännityksen ulkopuolella - -.
Hallitus toteuttaa rauhan lujittamiseen tähtäävää puolueettomuuspolitiikkaa, ylläpitää ystävällisiä suhteita kaikkiin valtioihin sekä edistää rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä.
Suomi antaa täyden tukensa Yhdistyneiden kansakuntien päämäärille ja periaatteille sekä osallistuu ponnisteluihin YK:n arvovallan ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Hallitus pyrkii edelleen aktiivisesti edistämään kansainvälistä liennytystä ja aseidenriisuntaa. Suomi toimii yhdessä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin muiden osanottajavaltioiden kanssa maanosan turvallisuuden ja yhteistyön kehittämiseksi Helsingin päätösasiakirjan pohjalta.

Pääministeri Holkeri

Suomen turvallisuuspolitiikan perustana on uskottava puolustuskyky. Vallitsevissa oloissa Suomi edistää vakaata kehitystä Pohjois-Euroopassa parhaiten sotilaallisesti liittoutumattomana. Suomi osallistuu rauhanturva- ja kriisinhallintayhteistyöhön Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Euroopan unionin ja NATOn rauhankumppanuusohjelman puitteissa painottaen käytännön yhteistyötä Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa.
Hallitus toimii sen puolesta, että Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehostetaan ja unionin kykyä reagoida turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin kriiseihin parannetaan Amsterdamin sopimuksen mukaisesti.
Hallitus kehittää puolustusvoimia eduskunnan hyväksymän turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Puolustusvoimien mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin edistetään. Hallitus tukee humanitaaristen avustusjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin avustus- ja kriisinhallintatehtäviin.
Hallitus noudattaa asevientipolitiikassa Euroopan unionin yhteistä säännöstöä ja pyrkii aktiivisesti sen kehittämiseen.

Pääministeri Lipponen 1999

a) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä ohjelmissa on?
b) Mistä historiallisista muutoksista erot johtuvat?

Ohessa on tilastotietoja Suomen 1990-luvun työttömyydestä.Helsingin Sanomat 8.8.1999; luvut ovat pyöristettyjä

a) Mitä keskeisiä muutoksia työttömyydessä on tapahtunut 1990-luvun aikana?
b) Selitä muutosten taustoja. Ota huomioon elinkeinoelämän eri alojen kehitys.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix