www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 24.3.1993 REAALI


1. Antiikin Kreikka ja Rooma ovat jättäneet nyky-Euroopalle mittavan kulttuuriperinnön. Esittele jokin antiikin kulttuurin alue ja arvioi sen merkitystä.

2. Kristoffer Kolumbuksen ensimmäisestä purjehduksesta Amerikkaan tuli vuonna 1992 kuluneeksi 500 vuotta. Tapahtuman juhlinta herätti maailmalla ristiriitaisia tunteita. Miksi arviot Kolumbuksen matkojen merkityksestä vaihtelivat? Mitä poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia oli Amerikan löytämisellä oman aikansa Eurooppaan?

3. Venäjän keisari Aleksanteri I piti Porvoossa heinäkuussa 1809 valtiopäivien päätöstilaisuudessa Suomen säädyille puheen, jossa hän mainitsi mm. seuraavaa:

"Teidän työnne on päättynyt, mutta erottuannekin teillä on tärkeitä velvollisuuksia täytettävänä. Viekää maakuntiinne ja painakaa kansalaisten mieliin sama luottamus, joka on täällä keskusteluissa vallinnut. Pitäkää heissä yllä sama vakuus, sama varmuus valtiolliselle olemuksellenne tärkeimmistä asioista: se, että lakinne pidetään voimassa ja että jokaisen turvallisuus säilyy ja omistusoikutenne pysyy loukkaamattomana. Tämä jalo ja rehellinen kansa on silloin siunaava sitä kaitselmusta, joka on säätänyt asiain nykyisen järjestyksen. Korotettuna tästä alkaen kansakuntain joukkoon se on lakiensa suojassa muistava entistä hallitustaan vain kehittääkseen niitä ystävällisiä suhteita, jotka rauha on palauttava.


4. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa suuntautui Euroopasta Yhdysvaltoihin voimakas siirtolaisuus. Seuraavassa taulukossa on esitetty siirtolaisiksi lähteneiden määriä eräistä Euroopan maista kymmenvuosittain 1861-1870, 1881-1890 ja 1901-1910. Mitä tilasto kertoo siirtolaisuudesta? Mitkä tekijät johtivat siirtolaisuuteen?


5. J. V. Stalin Neuvostoliiton johtajana

6. Persianlahden alue on nykyisin maailmanpolitiikan kriisipisteitä. Mitkä syyt vaikuttavat alueen epävakauteen?

7. Miten voimistuva kansallistunne heijastui Suomen maalaus- ja rakennustaiteessa 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa?

8. Suomessa 1918 käytyä sotaa kutsutaan mm. vapaussodaksi, kansalaissodaksi, punakapinaksi ja luokkasodaksi. Arvioi kunkin nimityksen oikeutusta.

9. Suomessa on monen kunnan talous joutunut viime aikoina vaikeuksiin. Mistä eri syistä kuntien talousvaikeudet johtuvat? Mitä eri mahdollisuuksia kunnilla on taloutensa tasapainottamiseen?

10. Suomessa tasavallan presidentti nimittää uuden hallituksen ja myös myöntää ministereille eron. Presidentti Mauno Koivisto on kuitenkin korostanut, että hallituksen ja sen ministereiden ei tarvitse nauttia presidentin luottamusta. Mistä eri syistä hallitus tai sen yksittäinen jäsen voi joutua eroamaan?

11. Aviopuolisoilla on seuraavat velat:

1) puolison A ennen avioliiton solmimista ottamaa asuntolainaa perheen nykyisenä asuntona käytetystä osakehuoneistosta 200 000 markkaa,

2) puolisoiden A ja B yhteisesti ottama 30 000 markan suuruinen pankkilaina auton ostoa varten,

3) puolison B ystävältään liiketoimintaansa varten ottama 10 000 markan laina sekä

4) 8 000 markan suuruinen B:n nimiin otettu pankkilaina, joka on käytetty perheen jokapäiväisiin menoihin, kuten yhtiövastikkeisiin ja sähkölaskuihin, sekä 1 000 markan suuruinen ruokaostoksista syntynyt tilivelka.

Perheen jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin puolisa A harkitsee osakehuoneiston myymistä vapautuakseen asuntolainasta. Myös perheen muut lainat ovat erääntymässä. Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mitä oikeudellisia seikkoja A:n tulee ottaa huomioon harkitessaan huoneiston myyntiä ja vastuutaan puolisoiden muista veloista?

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Minkälaisia sotilaspoliittisia muutoksia Euroopassa on viime vuosina tapahtunut? Miten ne ovat muuttaneet Suomen turvallisuuspoliittista asemaa?

b) Suomen hallitusmuodon 23 § kuuluu sellaisena kuin se on 22.7.1991 vahvistetun muutoksen jälkeen seuraavasti:

"Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömillä vaaleilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi."


Edelleen tässä hallitusmuodon muutoksessa todetaan, että tätä lainkohtaa sovellettaessa ei oteta lukuun niitä toimikausia, jotka ovat päättyneet ennen lain voimaantuloa. Laki tuli voimaan 1.10.1991.
a) Miten tämä laki muutti presidentin vaalitapaa aikaisempaan verrattuna?
b) Suomessa on tasavallan presidentti useaan kertaan valittu poikkeuksellisesti siten, että valintamenettelyyn ei ole kuulunut yleistä kansanvaalia.
Selosta näitä tapauksia.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99