YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

VI HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

 1. Luonnonolosuhteiden merkitys kulttuurien kehittymiselle ennen antiikin aikaa
 2. Raudan tuotantomäärillä voidaan kuvata eri maiden teollistumiskehitystä.

  Vertaile yllä olevan taulukon valossa Britannian, Saksan ja Yhdysvaltojen teollistumiskehitystä vuosien 1790 ja 1910 välisenä aikana ja pohdi syitä kehityksen eroihin.

 3. Alla on luultavasti Henri Testelinin maalaama Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n muotokuva noin vuodelta 1674. Mitä tuolle ajalle ominaisia ilmiöitä ja tyylikeinoja kuvassa voidaan erottaa?

 4. Vuotta 1848 on kutsuttu Euroopan "hulluksi vuodeksi". Mitkä aatteet vaikuttivat vuoden 1848 poliittisen kuohunnan taustalla?
 5. Daily Express -lehdessä 2.4.1945 ilmestyneessä pilapiirroksessa brittiläiset, amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset sotilaat käärivät Euroopan karttaa rullalle kohti Saksaa.

  1. Minkä tulkinnan piirros antaa senhetkisestä sotatilanteesta Euroopassa?
  2. Miten liittoutuneiden yhteistyö toimi sodan loppuvaiheissa ja sen jälkeen vuonna 1945?
 6. Miten maailmanpolitiikan voimasuhteet ovat heijastuneet Kaakkois-Aasian kriiseihin toisen maailmansodan jälkeen?
 7. Missä mielessä ja millaisin varauksin 1860-lukua voidaan pitää Suomen historiassa merkittävänä vaiheena?
 8. Vuonna 1920 solmitun Tarton rauhan suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtajan J. K. Paasikiven mukaan rauhanehdot olivat Suomelle "erinomaisen kohtuulliset". Toisaalta osa suomalaisia kutsui rauhaa "häpeärauhaksi". Miten nämä erilaiset näkemykset ovat selitettävissä?
 9. On väitetty, että naisten aseman parantaminen on eräs tehokkaimpia keinoja kehitysmaiden olojen edistämiseksi. Miten väitettä voidaan perustella?
 10. Monokulttuurisen valtion talous perustuu ratkaisevasti vain yhteen tai kahteen tuotteeseen. Miten siirtomaakausi vaikutti monokulttuurien syntymiseen Etelä-Amerikassa tai Afrikassa, ja minkälaisia ongelmia monokulttuurista aiheutuu valtiolle itselleen?
 11. Miten valtioneuvosto (hallitus) muodostetaan maassamme?
 12. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 1995 laatimassa hyvinvointia ja julkista taloutta koskevassa raportissa todetaan:

  "Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ei ole omiaan tukemaan kansalaisten omatoimisuuden ja aloitteellisuuden lisäämistä. Päinvastoin erilaisten tarveharkintaisten tulonsiirtojen, progressiivisen tuloverotuksen ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen yhteisvaikutuksena on syntynyt ns. kannustinloukkuja, joita ihminen kohtaa eri elämänvaiheissaan."

 13. Millaisin perustein lainauksessa esitettyä näkemystä Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä voidaan toisaalta puolustaa ja toisaalta kritisoida?
 14. Mitä tarkoitetaan rakenteellisella työttömyydellä, mistä se Suomessa nykyisin johtuu, ja miten se vaikuttaa maamme talouteen?
 15. Pekka on ollut yli vuoden töissä apulaisena leipuri Kumpulaisen liikkeessä. Leipuri on kuitenkin päättänyt irtisanoa Pekan vedoten liikkeensä tuotteiden menekin laskuun ja työtehtävien tilapäiseen vähenemiseen. Onko leipuri Kumpulaisella oikeus irtisanoa Pekka näillä perusteilla? Mitä oikeudellisia seikkoja liittyy työsuhteen irtisanomiseen ja sen purkamiseen?
 16. Miten lapsen isyys lain mukaan määräytyy?

+16. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

 1. Alla on kaksi Yhdysvalloissa julkaistua kannanottoa Suomen "suomettumisesta".

  1. Neuvostoliitto haluaa nähdä Länsi-Euroopan ei ainoastaan neutralisoituna, vaan "suomettuneena". - - Suomella on kaikki ulkonaiset kansallisen itsenäisyyden merkit ja symbolit, ja sen perustuslaillinen tasavalta on todella lujaa perua. Mutta on tosiasia, että sen toimintavapautta kaikissa tärkeissä asioissa rajoittaa siinä määrin sen mahtavan naapurin läsnäolo ja painostus, että sitä saattaa oikeutetusti sanoa viime kädessä Neuvostoliiton "imperiumin" lääniksi.

   Lehtimies Iain Hamilton, Baltimore Sun -lehti 3.9.1972

  2. Kun käytetään ilmausta "suomettuminen", viitataan tietenkin Suomen kansainväliseen asemaan, ennen kaikkea Suomen suhteeseen Neuvostoliittoon. - - Kaiken kaikkiaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteen järjestelyt heijastavat tuskin - jos lainkaan - muuta kuin sellaista järkevää harkintaa ja pidättyvyyttä, joka olisi normaalisti tunnusomaista minkä tahansa sellaisen hyvin pienen maan politiikalle, joka elää hyvin suuren ja voimakkaan maan naapurina ja haluaa välttää ristiriitaa sen kanssa.

   Diplomaatti George F. Kennan, Foreign Policy -lehti, kevät 1974

  1. Vertaile lainauksissa esitettyjä näkemyksiä Suomen poliittisesta asemasta 1970-luvulla.
  2. Tarkastele Suomen ulkopolitiikan linjanvetoja toisen maailmansodan jälkeen.
 2. 1990-luku oli maamme taloudessa monivaiheista aikaa. Oheisessa kuviossa näkyvät Suomen valtion vuotuiset tulot, menot ja velka vuosina 1990-2000 (miljardeina markkoina).

  1. Selvitä yllä olevan kuvion perusteella valtiontalouden keskeiset muutokset 1990-luvulla.
  2. Miten velan määrän muutos vaikuttaa valtion finanssipolitiikkaan?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix