www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001
REAALIKOE HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI


1. Keskiajalla tapahtui suuri muutos energiantuotannossa, kun vesimyllyjen rinnalla alettiin rakentaa tuulimyllyjä. Mitkä ovat myöhemmin olleet energiantuotannon avainaskeleita?

2. Eurooppa koki väestökatastrofin, kun musta surma eli rutto tappoi miljoonia ihmisiä 1300-luvulla. Mitkä muut kulkutaudit ovat eri aikoina surmanneet suuren määrän väestöä, ja miten niitä on pyritty torjumaan? Käsittele kysymystä Suomen tai yleensä Euroopan historian kannalta.

3. Pimeä keskiaika -ilmauksessa pimeä tarkoittaa samaa kuin sivistymätön, valistumaton, raaka, barbaarinen, kehittymätön ja takapajuinen. Kuvaako pimeä keskiaika -ilmaus mielestäsi aikakauden luonnetta? Perustele näkemyksesi.

4. Millaisia vaikutuksia valistusfilosofien ihmisoikeuksia koskevilla ajatuksilla oli 1700-luvun lopulla?

5. Alla on kaksi kannanottoa Kuuban kriisin ajalta 1962.

"Emme missään nimessä salaa maailmalta sitä, että todellakin annamme Kuuballe teollisuuskalustoa ja tavaraa, joka auttaa maata vahvistamaan talouttaan ja kohottamaan asukkaiden hyvinvointia - - Kuten tunnettua, Neuvostoliitto on lähettänyt Kuubaan sen hallituksen pyynnöstä myös jonkin verran aseita. Syynä ovat hyökkäävien imperialistipiirien uhkaukset - - Kuubaan lähetetyt aseet ja sotatarvikkeet on tarkoitettu pelkästään puolustustarkoituksiin."
Neuvostoliiton hallituksen lausunto syyskuun 11. päivänä 1962

"Ratkaisevaa tilanteessa on se, että Kuuba on antanut Neuvostoliitolle sillanpääaseman ja pääsyn tälle mantereelle. Kuuba on kutsunut toiselta mantereelta demokratianvastaisen ja laajenemaan pyrkivän vallan Amerikan helmaan ja mennyt mukaan kommunistiseen maailmanvalloitukseen."

Yhdysvaltain edustaja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa lokakuun 23. päivänä 1962

a. Miten Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain tulkinnat kriisin syistä kuvastavat kylmää sotaa?
b. Miten kriisi laukesi?

6. Minkälainen taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakennemuutos Suomessa tapahtui 1960- ja 1970-luvulla?

7. Alla on pilakuva, joka ilmestyi talvisodan loppuvaiheessa 5.3.1940 ranskalaisessa lehdessä Le Petit Parisien. Kuvan otsikkona on "Yhteenlasku", ja Stalin sanoo: "400 000 kaatunutta tai haavoittunutta, 500 lentokonetta, 1300 tankkia... Sanoinhan, että valloitan Viipurin millä hinnalla hyvänsä."

Minkälaisen kuvan pilapiirros antaa Neuvostoliiton sodanjohdosta? Tarkastele talvisodan loppuvaiheita Suomen ja Neuvostoliiton kannalta.


8. Tarkastele, miten uskonto on vaikuttanut Aasiassa kahden valitsemasi toisen maailmansodan jälkeisen kriisin syntyyn.

9. Ohessa on Afrikan tilasta siirtomaavallan purkautumisen aikoina esitetty arvio.

"Meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia pitää Afrikan alueita väkivalloin hallussamme. - - Ihmisten pyrkimystä vapauteen ei voi pysäyttää. Sitä voi vain ohjata. Oli tietenkin vaarallista edetä nopeasti, mutta vielä vaarallisempaa olisi edetä hitaasti. Tehtävämme on täytetty. Afrikkalaiset alueemme ovat nyt aivan erilaisia kuin tullessamme. Niillä esimerkiksi kunnioitetaan demokratiaa."

Iain Macleod, Britannian siirtomaaministeri, 1959
Lähde: Norman Lowe, Mastering Modern World History, 1995

Arvioi siirtomaaministerin esittämien väitteiden todenperäisyyttä.

10. Millä keinoin valtiovalta Suomessa turvaa maata ja sen asukkaita ulkoisten uhkien varalta?

11. Millaisin sosiaalipoliittisin keinoin kansalaisten tuloja tasataan? Miten tulojen tasaamista voidaan puoltaa tai vastustaa?

12. Kunta ylläpitää muun muassa koululaitosta, terveydenhoitoa ja sosiaalitointa. Mistä eri lähteistä kunta saa toimintaansa rahoituksen, ja millainen päätösvalta kunnalla on rahojen käytössä?

13. Miten työn tuottavuutta voidaan parantaa yrityksessä?

14. Lääninhallitus on tehnyt päätöksen eräässä asiassa, joka kiinnostaa kansalainen A:ta. A:n pyytäessä lääninhallituksesta tietoa päätöksen sisällöstä hänelle kuitenkin ilmoitettiin, että asia on salainen eikä asiaa koskevia asiakirjoja anneta hänen nähtäväkseen. Kerro A:lle, millä perusteilla asiakirjat Suomessa voivat olla salaisia ja mitä A voi tehdä, jos hän on eri mieltä lääninhallituksen kanssa.

15. Milloin ja miten vahingonkorvausvelvollisuus syntyy?

+l6. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A. Ohessa on kaksi otetta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (ETYK) päätösasiakirjasta.

I "Osanottajavaltiot pitävät toistensa sekä kaikkien Euroopan valtioiden rajoja loukkaamattomina ja pidättyvät siksi nyt ja tulevaisuudessa hyökkäämästä niitä rajoja vastaan. Siten ne myös pidättyvät esittämästä mitään vaatimuksia tai ryhtymästä mihinkään valtaustoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat toisen osanottajavaltion alueen osaan tai koko alueeseen."
ETYKin päätösasiakirja 1975, ensimmäinen kori

II "Osanottajavaltiot ottavat tavoitteekseen helpottaa vapaampaa matkustamista ja vapaampia yhteyksiä niin yksilö- kuin ryhmäpohjalla, niin yksityisesti kuin virallisestikin, osanottajavaltioiden kansalaisten, laitosten ja järjestöjen välillä - -."
ETYKin päätösasiakirja 1975, kolmas kori

Miten eri tavoin yllä olevat päätösasiakirjan kohdat vaikuttivat 1970- ja 1980-luvulla Neuvostoliiton ja muiden Varsovan liiton maiden poliittiseen tilanteeseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen?

B. Pääomat liikkuvat entistä vapaammin maiden välillä. Alla on tilastollinen kuvio Suomen osakemarkkinoista vuosilta 1996-2000.


Lähteet: Helsingin Pörssi ja Suomen Arvopaperikeskus

a. Selvitä Helsingin Pörssissä tapahtuneen osakkeiden arvon ja omistussuhteiden kehityksen pääpiirteet 1996-2000 oheisen kuvion perusteella.
b. Millaisia vaikutuksia ulkomaalaisomistuksella on Suomen talouselämään?
c. Millä eri tavoin pääomien vapaa liikkuminen vaikuttaa rikkaiden maiden ja köyhien maiden talouteen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix