www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1994 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 B) ja
filosofia (kysymykset 1 - 3 ja 11 A)


1. Itseisarvo ja välinearvo. Määrittele käsitteet ja mainitse esimerkkejä itseisarvosta ja välinearvosta.

2. Tietoreoreetinen skepsismi. Miten sitä perustellaan ja arvostellaan?

3. Yksilön ja yhteisön välinen ristiriita Sokrateen elämänvaiheissa

4. Psykologiasta on esitetty eri aikoina ja eri koulukunnissa erilaisia määritelmiä. Esittele vertaillen kaksi määritelmää.

5. Miten sanallinen ja sanaton viestintä eroavat toisistaan?

6. Millä perusteella väite "Älykkyyttä on mahdollista opettaa" voidaan hyväksyä tai hylätä?

7. Aivot ja vanheneminen

8. Miten sosialisaatio muokkaa lapsen ja nuoren persoonallisuutta?

9. Lahjakkuudella ja luovuudella on sanottu olevan satunnaista vahvempi yhteys. Miten tutkisit tätä väittämää?

10. Mielikuvat ajattelun tukena

+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Filosofi Jussi Tenkun mukaan valistuksen aatteet ovat seuraavat:
- ihmisen olemus on järkeä
- optimistinen asenne kehitykseen
- oikeuslaitos perustuu "luonnolliseen oikeuteen", hallitsijan antamia lakeja voi siis arvostella
- valtio perustuu kansalaisten tekemään sopimukseen.
Valistuksen saavutuksia ovat hänen mukaansa:
- maaorjuuden lopettaminen
- noitavainojen loppuminen
- uskonnollinen suvaitsevuus
- inhimillisempi oikeudenkäyttö
- kansansivistyksen levittäminen
- tieteen levittäminen ja uudet tieteet.

Valistuksen aatteita ja niiden toteutumista on sanottu suureksi kertomukseksi. Millä perusteella postmoderni asenne kieltää valistuksen kertomuksen? Mitä postmoderni ajattelija asettaa tilalle?

B) Sosiaalinen kanssakäyminen, tiedotusvälineet ja kirjat opettavat päivittäin ihmiselle lukuisia asioita. Miten hän voi käyttää oppimiskokemuksiaan toimintansa ohjaamisee?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99