www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1997 REAALIKOE


1. Induktio tiedonhankintamenetelmänä

2. Nykytaiteen on sanottu luopuneen kauneuden kuvaamisesta ja tavoittelemisesta. Taiteen roolit ovat nyt monet. Voimmeko sanoa, että yksi taiteen tehtävistä on antaa tietoa tulevaisuudesta? Valaise pohdintaasi esimerkein.

3. "Paha samarialainen" on henkilö, joka jättää auttamatta vaaraan joutunutta ihmistä. Hän esimerkiksi ei pelasta uima-altaaseen vajoavaa lasta, vaikka voisi tehdä sen vaarantamatta itseään. Onko tällainen tekemättä jättäminen yhtä paha asia kuin teko, joka johtaa samaan tulokseen?

4. Nominalismi on oppi, jonka mukaan reaalimaailmassa ei ole olemassa sukuja eikä lajeja vaan ainoastaan yksilöitä. Toisaalta puhumme eläin- ja kasvilajeista, jotka biologiatieteen mukaan syntyvät ja katoavat. Pohdi lajien asemaa reaalimaailmassa.

5. Paul Karl Feyerabend (1924 - 1996) kirjoitti kirjansa Against Method (1975) johdannossa: "Tiede on pohjimmiltaan anarkkinen hanke: teoreettinen anarkismi on humanitaarisempi ja kannustaa todennäköisemmin edistystä kuin sen lakia ja järjestystä vaativat vaihtoehdot. - - Ainoa periaate, joka ei estä edistystä, on anything goes, kaikki käy laatuun." (suom. Juha Savolainen 1993) Arvioi väitteen tieteenfilosofista pätevyyttä ja valaise asiaa esimerkein.

+6. Kun maailmankylä pienenee, tarvitaan entistä enemmän yhteistä maailman etiikkaa, globaalia etiikkaa, Yhdistyneiden kansakuntien entinen pääsihteeri kirjoittaa:

"Vuoteen 1988 mennessä meille oli jo selvää, että kehitys oli paljon monimutkaisempi kysymys kuin oli alun perin ajateltu. Sitä ei enää voitu nähdä yhtenä, yhtenäisenä, suorana polkuna, sillä tämä olisi välttämättä sulkenut pois kulttuurin monimuotoisuuden ja rajoittanut vaarallisesti ihmiskunnan luovaa voimaa kohdatessamme arvostamamme menneisyyden ja ennakoimattoman tulevaisuuden. Tämän vaaran estämiseksi voimakas kulttuurin eriytyminen oli jo tapahtunut ympäri maailmaa. Sitä ruokki tietoisuus sivistyksestä eri kulttuurien mosaiikkina. Tällaisen ajattelun kehittyminen oli tulosta poliittisesta vapautumisesta, kun kansallisaate oli johtanut selkeään tietoisuuteen jokaisen kansan elintavasta arvona, oikeutena, velvoitteena ja mahdollisuutena. Tämä johti kyseenalaistamaan ne läntisen arvojärjestelmän periaatteet, joita oli pidetty yleispätevinä, ja vaatimaan oikeutta toteuttaa muita käsityksiä uudistuksista. Se johti kansat korostamaan omaa kulttuurista pääomaansa, sen moninaisia piirteitä, joiden arvoa ei voida mitata rahana, samalla kun korostettiin globaalisen etiikan kaikille yhteisiä arvoja."


(Our Creative Diversity. Report of the World Comission on Culture and Development, 1995)

Mitä yhteisiä arvoja maailman (globaalin) etiikan pitäisi sisällyttää?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99