www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - kevät 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1996 REAALIKOE


1. Psykologia on nuori tiede, mutta silti sen kehityksessä on erotettavissa monia käännekohtia. Esittele psykologian kehitystä tämän vuosisadan aikana.

2. Erik H. Eriksson (1902 - 1994) vaikutti syvällisesti tapaan, jolla nyt ymmärrämme persoonallisuuden kehitystä. Kuvaa hänen kehityshistoriansa pääkohdat ja anna esimerkit alle kouluikäisen lapsen, nuoren, nuoren aikuisen, keski-ikäisen ja vanhuksen elämään liittyvistä psykologisista haasteista.

3. Psykologiassa on aina pohdittu ihmisen ja eläinten käyttäytymisessä ilmeneviä eroja. Miten näitä eroja voidaan kuvata tutkimustulosten valossa?

4. Tunteet nuorten välisessä vuorovaikutuksessa

5. Mielenterveyden ongelmista kärsiviä potilaita on luokiteltu monin tavoin. Yleisin tapa on jakaa psyykkiset häiriöt neurooseihin, persoonallisuushäiriöihin ja psykooseihin. Miten annettu diagnoosi voi vaikuttaa potilaan mahdollisuuksiin parantua ja muuttaa hänen itseymmärrystään?

6. Useissa tutkimuksissa on todettu, että monet ihmiset kokevat melkein minkä tahansa myönteisen luonnekuvauksen sopivan itseensä. Suunnittele tutkimus siitä, miten tarkasti esim. horoskooppien tapaiset yleiset luonnekuvaukset vastaavat psykologisilla menetelmillä saatuja persoonallisuuden kuvauksia.

7. Mihin valikoivaa tarkkaavaisuutta tarvitaan?

8. Luovuus ryhmässä: mitkä yksilölliset tekijät ja mitkä ryhmädynaamiset tekijät edistävät tai ehkäisevät luovuutta ryhmätilanteessa?

9. Kuinka tiedostamattomat motiivit vaikuttavat ihmisen toimintaan? Tarkastele kysymystä sekä psykologia-tieteen tutkimusongelmana että arkielämässä kohdattavina ongelmina.

+10. Miten psykologia hyödyntää muiden tieteiden tuloksia? Lähesty kysymystä sekä yleisesti että antamalla muutamia esimerkkejä joidenkin psykologialle tärkeiden tieteiden, kuten biologian (mm. perinnöllisyystieteen ja etologian) , sosiaalipsykologian tai sosiologian piiristä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99