www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1994 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 B)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 A)


1. Filosofi Thomas Moren (1478 - 1535) kirjoittama Utopia julkaistiin vuonna 1516. Kirjassa More päättelee seuraavaa: "On kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että miellyttävä, toisin sanoen nautittava elämä on pahaa. Siinä tapauksessa meidän ei ainoastaan pidä olla auttamatta ketään muuta siihen, vaan meidän on lisäksi kaikin voimin yritettävä estää se muilta, koska se on vahingollista ja tuhoisaa. Toinen mahdollisuus on, että tällainen elämä on hyvää. Jos nyt siis sinun ei ole vain lupa vaan suorastaan velvollisuus tuoda se toisten ulottuville, miksi et saisi tehdä niin ennenkaikkea itsellesi? Sopiihan sinun toki olla yhtä ystävällinen itsellesi kuin toisillekin. Jos kerran luonto kehottaa sinua olemaan hyvä muille, ei se samantien käske sinun olla tyly ja epäystävällinen itseäsi kohtaan."
Kumpi Moren mainitsemista mahdollisuuksista on mielestäsi oikea? Perustele kantasi filosofisesti.

2. Immanuel Kantin (1724 - 1804) tietoteoria

3. Mitä filosofia on?

4. Tapaustutkimukset psykologian tutkimusmenetelmänä

5. Miksi lapsen varhaiskehityksen (ikävuodet 0 - 3) tunteminen on kehityspsykologialle tärkeätä?

6. Tiedon vastaanottamiseen ja käsittelemiseen liittyy monenlaista valintaa. Tunnistaessamme ärsykkeen kiinnitämme huomion vain osaan sen ominaisuuksista. Samoin tarkkailemme vain joitakin ärsykkeitä ja muistamme vain osan niistä jälkeenpäin. Selosta esimerkkien avulla, millä eri tavoilla tiedon valinta tapahtuu.

7. Ylioppilaskokeessa suoriutumiseen vaikuttavat monet eri motiivit. Tarkastele Maslowin tarvehierarkian käyttökelpoisuutta, kun pyritään selittämään motiivien ja suorituksen yhteyttä ylioppilaskoetilanteessa.

8. Persoonallisuustutkimuksen yksi valtavirta pyrkii luokittelemaan ihmisiä eri persoonallisuustyyppeihin. Tarkastele kahta persoonallisuuden teoriaa siltä kannalta, miten ne suhtautuvat ihmisten tyypittelyyn.

9. Suunnittele tutkimus aiheesta "Suomen lukiolaiset sanomalehtien lukijoina".

10. Mitä oppimisen eri lajeja (muotoja) liittyy kouluoppimiseen? Pohdi, mitä voisi seurata siitä, että kouluopetus perustuisi vain yhteen oppimislajiin.

+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Määrittele filosofisesti työn käsitettä ja pohdi määritelmän yhteiskuntaeettisiä seurauksia.

B) Miksi ihminen toimii eri tavalla ryhmässä kuin yksinään?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99