YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

V PSYKOLOGIA

 1. Humanistisen psykologian ja kognitiivisen psykologian ihmiskuvat
 2. Psyykkisten toimintojen ja motorisen kehityksen yhteys jatkuu koko elämän. Pohdi tätä nuoruudesta vanhuuteen esimerkkien valossa.
 3. Sosiaalisten verköstojen merkitys yksilölle
 4. Metakognitiolla tarkoitetaan älyllisten prosessien ohjausta ja kontrollia. Pohdi metakognitiivisten toimintojen roolia oppimisessa.
 5. Otsalohkot ovat evoluution aikana viimeisenä kehittynyt aivojen osa. Ihmisen monitahoisessa toiminnanohjauksessa niillä on keskeinen rooli. Tarkastele otsalohkojen osuutta toiminnanohjauksessa.
 6. Selvitä tunteiden syntyä ja voimakkuutta jonkin valitsemasi tunneteorian avulla.
 7. Mielenterveyttä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Arvioi erilaisia psyykkisen terveyden määrittelyjä.
 8. Miten tulkitset kuvion?


  Kuviossa on viikon aikana (ei ollenkaan, 1-2 päivänä, 3-4 päivänä, 5-6 päivänä tai joka päivä) tietokonepelejä pelanneitten 12- ja 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien prosentuaaliset osuudet koehenkilöistä. (Salokoski, Mustonen, Sipari & Pulkkinen, 2002)
 9. Miten maahanmuuttajien asemaa suomalaisessa kulttuurissa voidaan tukea? Perustele vastauksesi psykologisen tiedon avulla.

+10.Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet ja raaistuneet. Pohdi ilmiötä yksilö- ja sosiaalipsykologisin perustein.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix