www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18.9.96 REAALI


l. Vertaa toisiinsa Aasian ja Lähi-idän uskontojen aikakäsityksiä.

2. Millaisin perustein kristityt pitävät Raamattua pyhänä kirjana?

3. Vanhan testamentin profeettojen yhteiskuntaeettinen julistus

4. Miten keskiaikaisen ja nykyisen eurooppalaisen integraation luonne eroavat toisistaan?

5.

Vertaile kuvien perusteella luterilaisen ja ortodoksisen jumalanpalveluselämän tunnusomaisia piirteitä.

6. Arvioi kristillisen etiikan valossa käsitystä, että ihmisellä on oikeus tehdä kaikki itseään koskevat valinnat.

7. Millaisia uskonnollisia ja eettisiä vaikutuksia kommunistisen järjestelmän romahtamisella on ollut entisissä sosialistisissa maissa?

8.
"Seurakuntalaisen mielikuva kirkosta on varsin työntekijä- ja pappikeskeinen. Papiston perinteinen auktoriteettiasema on usein vieläkin esteenä seurakunnan kehittymiselle tasavertaisten ihmisten yhteisöksi.--Yhtenä syynä maallikkovastuun vähäisyydelle lienee se, etteivät mallikkojen tehtävät määräydy riittävän keskinäisen tuntemuksen ja vuorovaikutuksen pohjalta eivätkä persoonalliset kyvyt, elämänkokemukset, ammattitaito ja luovuus pääse oikeuksiinsa. Maallikoille osoitetut tehtävät ovat sitä paitsi usein olleet vähäpätöisiä avustajan tehtäviä.--Nykyisin vain harva seurakuntalainen voi käyttää erityisasiantuntemustaan seurakunnan hyväksi."
(Kirkko 2000 -mietintö, 1986)

a) Miten mietintö arvioi maallikoiden asemaa kirkossa?
b) Miten kirkon pappisvirkaa voidaan perustella?

9. Eri uskonnot ovat käyneet 1980-luvulta lähtien vuoropuhelua keskenään. Pohdi, millaisia esteitä uskontojen vuoropuhelulla on ja millaisia mahdollisuuksia siihen sisältyy.

+10. Miksi kristilliset kirkot ovat korostaneet perheen merkitystä ja miten tämä on näkynyt kirkkojen toiminnassa?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99