YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

I EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.

 1. Buddhalaisuuden pääsuuntaukset
 2. Martti Lutherin reformatoriset pääajatukset
 3. On sanottu, että 10 käskyä on elämää suojeleva laki. Millaisia elämää suojelevia arvoja käskyjen taustalla on?
 4. Jeesuksesta käytetään Uudessa testamentissa erilaisia nimityksiä. Esittele näitä nimityksiä ja pohdi niiden merkitystä.
 5. Seurakuntalaisten kiinnostus seurakuntavaaleja kohtaan vaihtelee paikkakunnittain, mutta on yleisesti varsin vähäistä. Pohdi syitä, joiden vuoksi äänestysaktiivisuus on alhainen.
 6. Mitä alla oleva maalaus kertoo suomalaisen kansanuskon ja kristinuskon kohtaamisesta?

 7. Pyhimyskultti ja pyhiinvaellusperinne katolisessa kirkossa
 8. Perustuslain 11. §:ssä uskonnonvapaudesta sanotaan seuraavasti:
  Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua (positiivinen uskonnonvapaus) tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen (negatiivinen uskonnonvapaus).
  Kuvaile esimerkein positiivista ja negatiivista uskonnonvapautta.
 9. Kristinusko Afrikassa

+10. Elämän kunnioittamisen periaate maailmanuskonnoissa. Syvennä vastausta vertaillen kahta maailmanuskontoa.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix