www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 9. 1998 REAALIKOE BIOLOGIA


1. Piirrä kaavio, josta ilmenevät eliökunnan viisi pääryhmää (kuntaa). Esittele kunkin ryhmän keskeisiä, muista ryhmistä erottavia piirteitä.

2. Nurmikasvin kasvua tutkittiin säädellyissä koeoloissa koko kasvukauden ajan. Kokeessa A hiilidioksidipitoisuus ja lämpötila vastasivat luonnonoloja. Kokeessa B hiilidioksidipitoisuus oli nostettu luonnontilaan (0,036 %) verrattuna lähes kaksinkertaiseksi (0,070 %), kokeessa C lämpötilaa oli nostettu 3 oC luonnontilaan verrattuna, ja kokeessa D sekä hiilidioksidipitoisuus että lämpötila oli nostettu kuten edellä. Oheinen kaavio osoittaa nurmikasvin biomassan kokeen päätyttyä.
a) Mitä ajankohtaista ilmiötä kokeitten avulla on pyritty tutkimaan? Perustele päätelmääsi.
b) Miten selität kasvun lisäyksen eri kokeissa?
c) Jos luonnonolot muuttuisivat Suomessa koejärjestelyä vastaavalla tavalla, mitä hyötyä ja haittaa siitä saattaisi aiheutua maamme metsille?



3. Mitä seuraavilla ekologiaan liittyvillä käsitepareilla tarkoitetaan:
a) lajinsisäinen kilpailu - lajien välinen kilpailu
b) pioneerilajit - kliimaksi
c) bioottiset tekijät - abioottiset tekijät

4. Laadi seuraavista risteytyksistä kaaviot ja perustele tulokset.
a) Kissan hännällisyyden tai hännättömyyden määrää autosomaalinen alleelipari. Kahden hännättömän kissan pennuista on hännällisiä ja hännättömiä keskimäärin suhteessa 1:2.
b) Kanan ja kukon valkean värin aiheuttaa geenin resessiivinen alleeli, ja domonoiva alleeli saa puolestaan aikaan kirjavuuden. Kirjavan kanan ja valkean kukon jälkeläisistä kanat ovat valkeita ja kukot kirjavia.

5. Autonominen hermosto ihmisen elintoimintojen säätelijänä.

6. "Sairaalabakteeri aiheutti epidemian yliopistollisessa keskussairaalassa", otsikoi sanomalehti. Mitä tarkoittaa käsite sairaalabakteeri, miten tällaiset bakteerit todennäköisesti ovat kehittyneet, ja miten uusien sairaalabakteerien kehittymistä voidaan hillitä?

7. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Geenitekniikka kasvinjalostuksessa

B) Oheisen kuvan järvessä on erityisesti lämpiminä kesinä ilmennyt piirteitä, jotka osoittavat järven voivan huonosti. Miten järven kunnon heikkeneminen yleensä ilmenee, ja mitkä seikat tässä tapauksessa voisivat olla siihen syynä?



+8. Pohdi, miten luonnonvalinta toimii seuraavissa yhteyksissä:
a) reviirikäyttäytyminen
b) suvuton lisääntyminen
c) muuttoliike (migraatio).

Perustele kantasi ja käytä esimerkkejä pohdintasi tukena.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix