Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kirjallisuus


Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisen sosiaalisen turvan historia
. Kirj. Jouko Jaakkola, Panu Pulma, Mirja Satka ja Kyösti Urponen. Sosiaaliturvan kirjallisuus. Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 1. Sosiaaliturvan Keskusliitto, Helsinki 1994.

Avun kohteesta itsensä auttajaksi. Katsaus Suomen vammaishistoriaan. Toim. Toivo Nygård ja Kari Tuunainen. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1996.

Harjula, Minna, Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Bibliotheca Historica 15. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1996.

Heikkinen, Hannele - Kettunen, Terttu, Monimuotoinen sosiaaliturva. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1994.

Kuokkavieraiden pidot. Historian marginaalista marginaalihistoriaan. Toim. Jarmo Peltola ja Pirjo Markkola. Vastapaino Oy, Tampere 1996.

Lindgren, Jarl, Sosiaaliturvan perusteet. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. 4., uudistettu painos. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1990.

Mähönen, Hannu, Omin voimin yhteistoimin. Invalidiliitto ry 60 vuotta. Invatieto Oy, Helsinki 1998.

Määttä, Paula, Vammaiset - suuri vähemmistö. Gummerus Oy, Jyväskylä 1981.

Nygård, Toivo, Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1998.

Virta, Kari - Toivola, Matti, Sosiaaliturvan pääpiirteet. Täysin uudistettu painos 1993. Sosiaaliturvan kirjallisuus. Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 2. Sosiaaliturvan Keskusliitto, Helsinki 1993.

Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Toimittaneet Taina Dahlgren, Juhani Kortteinen, K. J. Lång, Merja Pentikäinen ja Martin Scheinin. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja n:o 4. Yliopistopaino, Helsinki 1996.

©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1999