Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sisältö

Opintojakso rakentuu kuudesta luvusta. Ensiksi tarkastellaan EU:n nykyrakennetta eli sitä institutionaalista arkkitehtuuria, joka luotiin Maastrichtin sopimuksella. EU on monimutkainen rakennelma, joten tutustuttaessa eurolainsäädännön syntyyn on olennaista tietää, miltä osin EU:lla on kompetenssia lainsäädäntövallan käyttöön. Toisessa luvussa tutustutaan nimenomaan tähän osaan unionia eli Euroopan yhteisöön, EY:hyn.

Kolmas luku tarkastelee EU:n toimielimiä ja niiden tehtäviä. Pääpaino on niissä toimielimissä, jotka ovat pääasiallisia toimijoita lainsäädäntöprosessissa.

Neljännessä luvussa päästään varsinaisen lainsäädäntöprosessin kimppuun. Tarkastelun kohteena on päätöksentekojärjestelmä ja toimielinten rooli päätöksentekoprosessin eri vaiheissa.

Viidennessä luvussa tutkitaan tarkemmin neuvostoa päätöksentekijänä. Jäsenvaltioiden kannalta neuvosto on mielenkiintoisin toimielin, koska juuri neuvostossa valtaa käyttävät jäsenvaltiot ja siellä tulevat esiin kansalliset intressit.

Opintojakson kuudennessa luvussa kytketään Suomen kansallinen päätöksentekojärjestelmä osaksi EU:ta ja selvitetään kansallisten viranomaisten roolia ja vaikutusmahdollisuuksia eurooppalaisessa päätöksenteossa.

Euroopan unionin rakenne

Euroopan yhteisö(t) EY

Toimielimet

Päätöksentekojärjestelmä

o Kuulemismenettely
o Yhteistoimintamenettely
o Yhteispäätösmenettely
Neuvosto päätöksentekijänä
EU-asioiden koordinointi Suomessa