Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.
Etusivu

1 JOHDANTO

1.1 Kielen rakenteen kuvaus
1.2 Kielen vaihtelu
1.3 Suomen kielen rakenteen peruspiirteet

2 ÄÄNNEOPPIA

2.1 Äänteet ja niiden merkitseminen
2.2 Kirjoituksen ja ääntämisen väliset erot

2.3 Vokaalit ja konsonantit
2.4 Lyhyet ja pitkät äänteet
2.5 Diftongit ja vokaaliyhtymät
2.6 Tavut
2.7 Paino ja sävelkulku
2.8 Vokaalisointu
2.9 Äännevaihtelut

2.9.2 Klusiilien p, t, k astevaihtelu
2.9.3 Vokaalinvaihtelut tunnuksen i:n edellä
2.9.4 Vokaali- ja konsonanttivartalot

3 MUOTO- JA LAUSEOPPIA

3.1 Keskeisimmät käsitteet

3.1.2 Morfeemi- ja sanaluokat
3.1.3 Lauseen rakennesuhteet
3.1.4 Lauseenjäsenten semanttiset ja syntaktiset roolit
3.1.5 Peruslausetyypit

3.2 Nominien taivutus ja käyttö lauseissa

3.2.1 Nominatiivi- ja partitiivisubjekti
3.2.2 Nominatiivi- ja partitiivipredikatiivi
3.2.3 Partitiivi- ja akkusatiiviobjekti
3.2.4 Partitiiviattribuutti
3.2.5 Genetiivi ilmaisemassa omistajaa sekä tekijää
3.2.6 Paikallissijat adverbiaalina
3.2.7 Essiivi ja translatiivi predikatiiviadverbiaalina sekä ajanmääritteinä
3.2.8 Vähäkäyttöiset sijat abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi
3.2.9 Omistusliitteet eli possessiivisuffiksit
3.2.10 Adjektiivien vertailu eli komparaatio

3.3 Verbien taivutus ja käyttö lauseissa

3.3.1 Persoona- eli finiittimuodot lauseen predikaattina

3.3.1.1 Persoonakongruenssi
3.3.1.2 Tempus eli aikaluokka
3.3.1.3 Modus eli tapaluokka
3.3.1.4 Passiivi ilmaisemassa epämääräistä persoonaa
3.3.1.5 Kielteiset lauseet

3.3.2 Nominaali- eli infiniittimuodot lauseenjäseninä

3.3.2.1 Ensimmäisen infinitiivin perusmuoto subjektina, objektina, attribuuttina
3.3.2.2 Ensimmäisen infinitiivin translatiivi adverbiaalina
3.3.2.3 Toinen infinitiivi ajan ja tavan adverbiaalina
3.3.2.4 Kolmas infinitiivi tavan sekä paikan ja suunnan adverbiaalina
3.3.2.5 Neljäs infinitiivi ilmaisemassa välttämättömyyttä sekä jatkuvaa tekemistä
3.3.2.6 Partisiipit adjektiivin tehtävissä
3.3.2.7 Partisiippirakenne että-lauseen vastikkeena
3.3.2.8 Passiivin 2. partisiippi temporaalirakenteena
3.3.2.9 Agenttirakenne
3.3.2.10 Partisiipit muussa erikoiskäytössä

4 SANANMUODOSTUSTA

4.1 Sanojen johtaminen
4.2 Sanojen yhdistäminen

Lähteitä