Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

8.1.2 Sitaattilainojen taivuttaminen


Niin sanotut sitaattilainat eivät ole lainkaan mukautuneet suomen kieleen, vaan ne kirjoitetaan kuten alkukielessä ja pyritään myös ääntämään vieraan kielen mukaisesti. Ne ovat usein henkilön- tai paikannimiä, mutta myös uusia lainasanoja, jotka eivät ole vielä ehtineet mukautua suomen kieleen tai jotka muuten halutaan säilyttää alkukielen asussaan. (Kielikello 2/1985; Iisa, Oittinen & Piehl 1995.)


Pääte suoraan vokaaliloppuisiin


Jos sitaattilaina päättyy kirjoitettaessa vokaaliin, suomalainen taivutuspääte liitetään sanaan suoraan, esim.

Arlanda : Arlandan : Arlandaa : Arlandaan
Dakota : Dakotan : Dakotaa : Dakotaan
Idaho : Idahon : Idahoa : Idahoon


Vaikka taivutuspäätteen liittäminen on helppoa, päätteen muoto ei silti aina ole selvä. Ongelmatapauksissa muodon ratkaisee ääntöasu, esim.

Örebro [öörebruu] : Örebrota : Örebrohun
Marlowe [marlou] : Marloweta : Marlowehun
Ougadougou [vagadugu] : Ougadougoua : Ougadougouun

ay-, ey-, ee- ja y-loppuisissa (tavallisesti englanninkielisissä) nimissä suomalainen pääte merkitään päätettä edeltävän vokaalin mukaan, esim.

Barclay [baakli] : Barclaya : Barclayyn [baakliin]
Abbey [äbi] : Abbeya : Abbeyyn [äbiin]
Toynbee [toinbi] : Toynbeea : Toynbeehin
Loewy [löövi] : Loewya [lööviä] : Loewyyn

re-loppuisiin englanninkielisiin nimiin merkitään illatiivi aina een-loppuisena ääntämyksestä riippumatta, esim.

Moore : Mooren : Moorea : Mooreen
New Hampshire : New Hampshiren : New Hampshirea : New Hampshireen


Pääte liitetään vokaaliloppuisina kirjoitettaviin sanoihin pääsäännön mukaisesti, vaikka sanat ääntyisivätkin konsonanttiloppuisina, esim.

college : collegen : collegea : collegeen

Nagy [nodj] : Nagyn : Nagya : Nagyyn
Seattle [siätl] : Seattlen : Seattlea : Seattleen


Sidevokaali konsonanttiloppuisissa


Jos sana päättyy sekä kirjoitettaessa että äännettäessä konsonanttiin, päätteen edelle tulee sidevokaaliksi i. Nämä tapaukset ovat sitaattilainoissa kaikkein tavallisimpia. Esim.

James : Jamesin : Jamesia : Jamesiin
squash : squashin : squashia : squashiin


Vaikka sanan kirjoitus- ja ääntöasu päättyisivät eri konsonanttiin, sidevokaalisääntöä sovelletaan silti, esim.

Cannes [kan] : Cannesin [kannin] : Cannesiin [kanniin]
Descartes
[dekart] : Descartesia [dekartia] : Descartesiin [dekartiin]

Lähinnä englantilaisiin, takavokaalisina (a, o, u) kirjoitettaviin nimiin liitetään pääte kirjoitusasun mukaisesti, vaikka nimet lausuttaisiin etuvokaalisina eli ä:hän tai ö:hön vivahtavasti, esim.

Baker : Bakeria
(ei: "Bakeriä")
Lake Placid : Lake Placidia
(ei: "Lake Placidiä")


Heittomerkin käyttö


Jos sana päättyy kirjoitettaessa konsonanttiin mutta äännettäessä vokaaliin, päätteen edelle kirjoitetaan heittomerkki, esim.

Bordeaux [bordoo] : Bordeaux'ssa : Bordeaux'hon
Glasgow [glaasgou] : Glasgow'ta : Glasgow'hun

Eräissä ranskalaisnimissä päätteen voi merkitä takavokaaliseksi kirjoitusasun mukaan tai etuvokaaliseksi ääntämyksen perusteella. Esim. (nimi ääntyy silti aina "kamyytä", "kamyyhyn"):

Camus [kamyy] : Camus'ta ~ Camus'tä [kamyytä] : Camus'hun ~ Camus'hyn [kamyyhyn]


Harjoitustehtäviä


Taivuta vieraita nimiä genetiivissä, partitiivissa ja illatiivissa.

Tehtävä 1. Nimen kirjoitusasu päättyy vokaaliin.

Brugge
holl. bryhe

Károlyi
unk. ka:roji

Marseille
ransk. mar'sei

László
unk. la:slo:

Linné
ruots. li'ne:

Örebro
ruots. ö:re'bru:

Monroe
engl. man'rou

Marlowe
engl. ma:lou

Barclay
engl. ba:kli

Sidney
engl. sidni

Toynbee
engl. toinbi

Baltimore
engl. bo:ltimo:

New Hampshire
engl. nu:'hämpšö

Martinique
ransk. marti'nik

Seattle
engl. si'ätl

Nagy
unk. nodj


Tehtävä 2. Nimen kirjoitusasu ja ääntöasu päättyvät konsonanttiin.

Beauvoir
ransk. bo'vwa:r GENETIIVI PARTITIIVI ILLATIIVI

Massachusetts
engl. mäsöt'šu:sits

Manaus
bras. ma'naus

St. Mary's
engl. -meöriz

Chartres
ransk. šartr

Descartes
ransk. de'kart

Nîmes
ransk. nim

Danton
ransk. da'tõ

Lyon
ransk. ljõ

Dutch Harbour
engl. -ha:bö

Vancouver
engl. vän'ku:vö

Savannah
engl. sövänö

Edinburgh
engl. -bur -börö

Gainsborough
engl. geinsbörö

Vanbrugh
engl. vänbrö


Tehtävä 3. Kirjoitusasu päättyy konsonanttiin mutta ääntöasu vokaaliin.

Montpellier
ransk. mõpe'lje: GENETIIVI PARTITIIVI ILLATIIVI

Camus
ransk. ka'my:

St. Croix
ransk. -krwa:

Bizet
ransk. bi'ze:

Greenough
engl. gri:nou

Shaw
engl. šo:

Bülow
saks. by:lo

Ploug
tansk. plou

© Internetix / Erkki Savolainen 1998