ŠInternetix


Yrittäjäominaisuudet


Menestyvään yrittäjään liitetään usein ominaisuuksia, joita tuskin kukaan tulee koskaan täyttämään. Ammattitaito ja kokemus luovat hyvän pohjan uudelle yritykselle. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan kuitenkin oikeaa asennetta. Yrittäjällä on oltava mm. uskoa omaan ideaan ja tulevaisuuteen, mutta myös kärsivällisyyttä odottaa työnsä hedelmiä. Vastapainoksi tarvitaan realistisuutta, kykyä arvioida yrittämisen mahdollisuuksia. Näiden ominaisuuksien lisäksi yrittäjältä edellytetään kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä johtamiseen liittyviä ominaisuuksia, jos yrittäjällä on palveluksessaan henkilöstöä. Seuraavassa on lueteltu joitakin yrittäjäpersoonaan liitettäviä ominaisuuksia1:

Vaikka kukaan ei täytä näitä kriteereitä täydellisesti, yrittäjäksi aikovan on kuitenkin mietittävä omia vahvuuksiaan sekä heikkouksiaan ja arvioitava niiden pohjalta edellytykset kannattavan liiketoiminnan aikaansaamiseen.

Itsearviointi

Yrittäjäominaisuuksien arvioimiseen on saatavissa ulkopuolista apua, mutta tärkeintä on kuitenkin itsearviointi. Jos yrittäjäksi aikovalla on pitkä ammattikokemus alalta ja kokemukseen perustuva näkemys markkinoista ja kohderyhmän odotuksista, yrittämisen edellytysten arviointi on jo vankalla pohjalla. Tällöin voidaan keskittyä analysoimaan niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita yrittämiseen liittyy. Jos taas yritystoimintaa ollaan perustamassa toimialalle, josta yrittäjäksi aikovalla ei ole ammatillista kokemusta, yrittäjäominaisuuksien itesarviointi on huomattavasti vaikeampaa.

 

Ulkopuolinen arviointi

Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa käytävä keskustelu suunnitelmista on hyödyllistä, vaikka näkemys omista menestymisen edellytyksistä tuntuisikin selvältä. Asiantuntijalla voi olla objektiivisempi ja realistisempi näkemys mahdollisuuksista ja hän voi tuoda keskusteluun mukaan näkökulmia, joita itse ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi. Keskustelukumppanina voi olla mm. alalla toimiva yrittäjä taikka pankin, yrittäjäjärjestön tai kauppakamarin edustaja. Myös elinkeinoasiamiehillä, KTM:n yrityspalvelun henkilöstöllä ja KERA:n yritystutkijoilla ja -neuvojilla on asiantuntemusta, jota kannattaa käyttää hyväksi.

Yrittäjäominaisuuksien arvioinnissa käytetään lisääntyvässä määrin psykologista asiantuntemusta. Tällöin käytetään usein haastatteluun perustuvia testejä, joilla arvioidaan henkilön persoonallisia yrittäjäominaisuuksia, kuten lahjakkuutta, luonteenpiirteitä, ajattelu- ja työskentelytapaa, motivaatiota, vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä sekä asenteita ja arvoja. Persoonallisuutta kuvaavien testien lisäksi perusteellisessa analyysissä tarkastellaan yritysideaa, toimialaa sekä toimintasuunnitelmaa.

Mistä saa lisätietoa?

Yrittäjäominaisuuksien arvioinnissa kannattaa kääntyä Kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiri- ja paikallistoimistojen puoleen. Ne järjestävät teemapäiviä yrityksen perustamisesta ja näihin liittyen suoritetaan yrittäjäominaisuuksien ja yritysideoiden arviointitilaisuuksia. Yrityspalvelusta saa myös tietoja arviointeja tekevistä ulkopuolisista asiantuntijoista. Lisäksi Taloudellinen tiedotustoimisto (TaT) järjestää 'yrittäjyys tutuksi' -tapahtumia, joissa on mahdollista keskustella myös yrittäjäominaisuuksista.

Yhteystietoja:

ŠInternetix/ Vesa Terävä