Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Rapautuminen ja eroosio


Käsitteitä


Rapautuminen: maanpinnan epäorgaanisen aineksen hajoamista.
Eroosio: maanpinnan kulumista rapautumisen sekä liikkuvan jään, tuulen ja virtaavan veden sekä painovoiman vaikutuksesta.

Rapautumisen ja eroosion tehokkuuteen vaikuttaa

- Ilmasto
- Pinnan muodot
- Kivilajit

Rapautumismuodot


Fysikaalinen rapautuminen

- Perustuu lämpötilan vaihteluun
-- Lämpötilan vuorokausivaihtelu (esim. aavikolla)
-- Lämpötialan vuosivaihtelu (esim. tunturissa)
Kemiallinen rapautuminen
- Vesi vetää puoleensa ioneita: tapahtuu liukuenemista.
- Vesi ja hiilidioksidi muodostavat laimeaa hiilihappoa, mikä syövyttää maankamaraa. (esim. karstialueet, tippukiviluolat).
- Kemiallinen rapautuminen irrottaa mineraaleja ja saa aikaan kerrostuneiden kivilajien syntymistä (esim. hiekkakivi).
Biologinen rapautuminen
- Elävän luonnon aiheuttamaa epäorgaanisen aineen murenemista.


Podsoliprofiili


Suomen humidissa ja viileässä ilmastossa syntyy rapautumis- ja eroosioprosessien tuloksena maaperään ns. podsoliprofiili.


Jäätiköt


Vuoristo-napaseuduilla on ns. jäätiköitymiskeskuksia.


Kova painen jään plastiseksi. Jää alkaa liukua painovoiman vaikutuksesta, kuluttaen maankamaraa ja kasaten irtaimia maalajeja, jolloin syntyy:
- Järvialtaita
- Reunamuodostumia
- Drumlideja
- Suppia
- Siirtokivilohkareita
- Pohjamoreenia
- U-laaksoja (esim. vuonot)Jäätikköjokivirrat muodostavat:

- Vierinkivisoraa eli someroa
- Harjuja
- Hiidenkirnuja
- Lustosavea
Jäätikkötyyppejä ovat:
- Mannerjäätiköt
- Paikalliset jäätiköt
- Lakijäätiköt
- Laaksojäätiköt eli gletserit


Tuuli


Tuuli vaikuttaa erityisesti kuivilla alueilla, missä suojaava kasvillisuus puuttuu. Tuuli siirtää maa-ainesta, aiheuttaen mm. :
- Dyynejä
- Lössiä
- Jäännösvuoria (hiekkapuhallus)


Tuulen mukana siirtyy lämpöenergiaa ja kosteutta, mikä saa aikaan eroosiota. Tuuli synnyttää aallot, mitkä muovaavat rannikoita.


Virtaava vesi


Virtaava vesi kuluttaa maanpintaa

- Vesi kuljettaa, kiviä, soraa ja hiekkaa pitkin uoman pohjaa.
- Vesi kuljettaa savea, hiesua ja hietaa liettyneenä veteen.

Veden kulutustyön vaikutuksesta syntyy V-laaksoja.


Vesi lajittelee epäorgaanista ainesta, synnyttäen sandureita.

Joen uomsta voi päätellä joen iän:
- Nuori joki: korkeuserot latvan ja suiston välillä ovat suuret, uoma on suora ja virtaus voimakas.


- Vanha joki: korkeuserot latvan ja suiston välillä ovat pienet, virtaus on hidasta ja uoma meanderoi (mutkittelee) aiheuttaen juolua järviä.