Filosofian sanasto


a d e f g h i k l m n o p r s t u v

a

absoluutti - ehdottoman itsenäinen, Korkein Oleva, jumala

absoluuttinen - vapaa rajoituksista, ehdoton, täydellinen

abstraktio - yleiskäsite

agnostismi - tietämättömyyden oppi

aksiooma - peruslause joka oletetaan ilman todistusta

altruismi - epäitsekkyys, lähimmäisenrakkaus

analogia - yhtäläisyys, vastaavuus

analyysi - aineosiin jakaminen, erittely, jäsentely

analyyttinen filosofia - kielen analyysiin keskittynyt tämän vuosisadan filosofia

anarkismi - valtion valtaa vastustava ja yksilön vapautta korostava suuntaus

anomalia - poikkeama säännönmukaisuudesta

antiteesi - vastaväite, vastakohta teesille

antropologia -ihmistutkimus

antropomorfinen - ihmisen kaltainen

antroposentrinen - ihmiskeskeinen

A posteriori, aposteriorinen - kokemukseen perustuva tieto

A priori, apriorinen - järkeen perustuva tieto, ennakolta omaksuttu

argumentti - perustelu, todiste

aristokratia - parhaitten valta

aksiologia - teoria arvoista ja arvojärjestyksestä

assosiaatio - mielleyhtymä

attribuutti - määre, olion perusominaisuus

autarkia - itseriittoisuus

autonomia - itsemääräämisoikeus, sisäinen itsenäisyys


d

darvinismi - Darwinin evoluutioteoriaan perustuva näkemys

deduktio - todistelu, yksittäisten päätelmien johtaminen yleisistä totuuksista

deismi - luomisteorian ja evoluutioteorian yhdistelmä

demiurgi - maailmansielu, kuvitteellinen maailmanrakentaja

demoni - paha henki

determinismi - teoria joka perustuu asioiden ennalta määräytymiseen

das Ding an sich - olio sellaisenaan,Kantin käsite perimmäisestä todellisuudesta

dialektiikka - väittelytaito, ristiriitojen kautta etenevä kehitys Hegelillä

dialektinen materialismi - marxismin metafyysinen teoria

dikotomia - kahtiajako, vastakkainasettelu

dogmaattinen - teoreettiseen käsitykseen sidottu

dogmi - opinkappale

dualismi - kaksinaisuus; metafysiikassa oletus kahdesta alkuperusteesta


e

egoismi - itsekkyys

eklektismi - eri ajatussuuntien valikoiva yhdistely irrallaan alkuperäisestä yhteydestä

ekologia - elämän monimuotoisuuden säilymistä korostava filosofia

eksistenssi - olemassaolo

eksistentialismi - olemassaolon ymmärtämisen filosofia

elementaarilause - yksinkertainen peruslause

emergentti - uusi, uudenlainen

emotivistinen - tunne-elämään liittyvä

empiirinen - kokemukseen ja aistihavaintoihin perustuva

empirismi - käsitys jonka mukaan kaikki tietämys johtuu kokemuksesta

estetiikka - taiteeseen ja kauneuskäsityksiin keskittyvä filosofia

etiikka - oppi hyvästä ja pahasta; moraalifilosofia

eudaimonismi - eettinen suuntaus joka korostaa pyrkimystä onnellisuuteen

evidenssi - havaintoaineisto, todistusaineisto

evolutionarismi - eettinen suuntaus joka korostaa evoluution edistämistä


f

faktuaalinen - reaalimaailmasta tietoa antava

falsifioida - osoittaa vääräksi

fenomenologia - oppi ilmiöistä

filosofia - viisauden rakkaus; tiede joka tutkii maailmankatsomuksen perusteita

finaalinen - tarkoitusperäinen

fenomenologia - suuntaus jonka mukaan voidaan tuntea ainoastaan ilmiöitä

formaaliset tieteet - logiikka ja matematiikka, ajatuksen muotoa ja rakennetta tutkivat

forma - muoto; Aristoteleella olion olemus, idea, tunnusomaiset piirteet, lajikäsite


g

globaali - koko maapallon laajuinen; kaiken kattava


h

hedonismi - eettinen näkemys joka korostaa nautintoa kaiken päämääränä

hermeneutiikka - oppi ymmärtämisestä; hermeneuttinen kehä tutkimuksessa

heteronominen - vieraista laeista riippuva, epäitsenäinen

humanismi - inhimillinen; vapautta ja suvaitsevuutta tieteen avulla edistävä suuntaus

Humen giljotiini - Humen näkemys jonka mukaan tosiasioista ei voi johtaa arvoja

hypoteesi - oletus, otaksuma


i

idea - hahmo, Platonilla yleiskäsite todellisuuden henkisestä perustasta

identiteetti - ihmisen tai kansan käsitys omasta merkityksestään ja tehtävästään

ideologia - aatemaailma, aatteellinen maailmankatsomus

indeterminismi - käsitys jonka mukaan mitään ei ole ennalta määrätty

indifferentti - yhdentekevä

individualismi - yksilöllisyysoppi; yksilöä kokonaisuuden sijasta korostava käsitys

induktio - yleisen väittämän johtaminen yksittäisistä tosiasioista

intellektuaalisuus - älyllisyys, älyä korostava

intensiivinen - sisäinen voima, kiihkeys

intentionaalinen - tietoinen, tavoitteellinen

irrationaalinen - järjetön; tunnetta ja elämystä korostava näkemys


k

kapitalismi - tuotantovälineiden ja pääoman hallintaan perustuva talousjärjestelmä

kartesiolainen -Descartesin filosofiaan tai hänen seuraajiinsa liittyvä

kategoria - perusluokka, peruskäsite

kategorinen imperatiivi -Kantilla kaikkia ihmisiä velvoittava ehdoton eettinen käsky

kausaalinen - syyn ja seurauksen lain alainen

kehitysoptimismi - käsitys siitä että kehitys menee toivottuun suuntaan

klassinen - esikuvallinen, antiikin Kreikan ja Rooman kulttuuriin perustuva

koherenssi - yhteensopivuus

kommunismi - yksityisomistuksen poistamiseen perustuva yhteiskuntajärjestelmä

konflikti - ristiriita, selkkaus

korrespondenssi - vastaavuus

kosmologia - oppi maailman rakenteista ja synnystä

kriittinen - arvosteleva

kriteeri - arvosteluperuste, tunnusmerkki

kulttuuripessimismi - käsitys siitä että kulttuurin tila koko ajan huononee

kvaliteetti - laatu, ominaisuus

kvantiteetti - määrä, suure, mitattavissa oleva

käsiteanalyysi - käsitteen intension ja ekstension selvittäminen

käsitteellistäminen - näkemysten ilmaisu käsitteitä käyttäen

käsitteen ekstensio - tarkoite; kaikki oliot jotka omaavat käsitteen tunnusmerkit

käsitteen intensio - sisältö; tunnusmerkit jotka määrittelevät käsitteen


l

legalismi - näkemys joka korostaa lakien ja sääntöjen noudattamista

logiikka - ajattelun muotoa ja rakennetta tutkiva tiede; johdonmukainen ajattelu; oppi muodollisesti pätevästä päättelystä

logistiikka - käsiteanalyysin suorittaminen matemaattisten symbolien avulla

looginen positivismi - korostaa vain luonnontieteiden olevan tiedon pätevä perusta

luonnonoikeus - vallitsevan lainsäädännön yläpuolella olevasta oikeudenmukaisuudesta


m

maailmankatsomus - maailmankuva sekä etiikka sekä moraali

maailmankuva - käsitys siitä miten asiat ovat

materialismi - käsitys jonka mukaan kaikki olevainen on ainetta eli materiaa

mentaalinen - sielullinen

metaetiikka - eettisten lauseiden luonnetta tulkitseva

metodi - menetelmä, järjestelmällinen menettelytapa

monadi - Leibnizilla jakamaton ja häviämätön energian henkinen alkuosanen

monismi - ykseysoppi jonka mukaan kaikki palautettavissa yhteen alkuperustaan

moodi - aineellinen kappale ja yksilöllinen sielu

moraali - siveysoppi; ihmisen valinnoissa ilmenevä käsitys oikeasta ja väärästä

mystiikka - korostaa sielun välitöntä yhteyttä jumaluuteen


n

naturalismi - näkemys joka korostaa olevaisen olevan fyysisen luonnon kaltaista

negaatio - vastakohta, kieltävä väite

nominalismi - korostaa vain yksilöolioiden olemassaoloa

normi - sääntö, malli


o

objekti - asia, esine; ihmisen ajattelun, havainnon tai toiminnan vaikutuksen kohde

objektiivinen - ulkokohtainen, asiallinen, puolueeton, yleispätevä

ontologia - oppi olevaisesta; pyrkii selvittämään todellisuuden luonnetta

originelli - alkuperäinen, omintakeinen


p

panteismi - kaikkijumaluus, käsitys jonka mukaan kaikki oleva on jumaluutta

paradigma - tieteessä vallitsevan normaalitieteen kausi, ajattelutapa

paradoksi - näennäisesti järjenvastainen väite

platonismi - Platonin ajatuksiin perustuva näkemys

pluralismi - moneusoppi, jonka mukaan oleva koostuu useista perusolioista

positivismi - näkemys joka nojautuu vain tieteellisesti todettuihin tosiasioihin

pragmatismi - korostaa käsitysten merkityksen olevan käytäntöön soveltamisessa

predestinaatio - ennaltamääräämisoppi

premissi - päätelmän oletus, oletuslause


r

rationaalinen - järjellinen, käsitteellistetty

rationalismi - käsitys jonka mukaan kaikki tietämyksn perusta on järki

reaalinen - todellinen, olemassa oleva

realismi - käsittää vain aineellisen ja ulkoisen olevan todellista

reduktio - peruutus, vähennys, pelkistys

relaatio - suhde

relativismi - näkemys jonka mukaan kaikki on suhteellista ja tulkinnanvaraista

romantiikka - suuntaus joka korostaa mielikuvitusta ja mystiikkaa


s

semanttinen - sanan merkitystä koskeva

situaatio - tilanne

skeptismi - epäily, näkemys jonka mukaan varmaa tietoa ei voida saavuttaa

skolastiikka - keskiajan tieteessä antiikin filosofian ja kristinuskon yhdistelmä

sofisti - antiikin filosofian viisasteleva suuntaus

solipsismi - näkemys jonka mukaan vain tiedostava minä on todellista

sosiologia - yhteiskuntatiede

spekuloida - ajatella käsitteellisesti ilman reaalisia perusteita

subjekti - olio joka toimii, havaitsee tai ajattelee

subjektiivinen - tajuavan ihmisen käsitystavasta lähtöisin oleva

substanssi - perusolemus tai -olio

synteesi - yhdistäminen; Hegelillä dialektinen lopputulos


t

tautologia - ennen sanotun sanominen toisin sanoin

tautologia - toisto

teesi - oletettu väite joka lausuu hypoteesista johtuvan seurauksen

teleologia - päämäärää ja lopputulosta korostava näkemys

teodikea - jumalanoikeus; jumalan osoittaminen oikeutta noudattavaksi

teologia - oppi jumalasta, jumalakäsitysten tutkimus

teoria - ajatteleva tarkastelu, tieteellinen selitys, käsitejärjestelmä

tieteenfilosofia - tietoteorian osa-alue joka tutkii tieteen perusteita

tietoteoria - filosofian alue joka tutkii tiedon alkuperää

tomismi - Tuomas Akvinolaisen filosofiaan perustuva suuntaus

transsendentti - maailman yläpuolella oleva


u

universalia - yleiskäsite

utilitarismi - hyödyllisyysoppi; korostaa moraalisten arvojen riippuvan hyödystä


v

verifioida - osoittaa oikeaksi, todentaa

vitaalinen - elämään kuuluva, elinvoimainen


a d e f g h i k l m n o p r s t u v